Wij houden u op de hoogte

Zodra er nieuws is over het nieuwe pensioenstelsel informeren wij u via deze website. Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u onze e-nieuwsbrief PensioenActueel. Zo niet, geef dan alsnog uw e-mailadres door en blijf op de hoogte.

Wilt u ook digitaal op de hoogte blijven?
Vul dan uw e-mailadres in bij Mijn Pensioen. Bij Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen, kunt u uw gegevens doorgeven.

Mijn Pensioen

Actuele informatie over het nieuwe pensioenstelsel op onsnieuwepensioen.nl
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe website onsnieuwepensioen.nl met informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de overgang ernaartoe, de transitie genoemd. Daar vindt u waarom er nieuwe regels komen, wat er verandert, maar ook wat hetzelfde blijft. Het is een mooie aanvulling op de informatie op onze website. Zorg dat u geïnformeerd blijft, want de veranderingen hebben ook impact op u!

Pensioencafé 14 september 2022: vragen en antwoorden
Lees de antwoorden op de vragen over het Pensioenakkoord die gesteld zijn tijdens het Pensioencafé 2022.

Antwoorden op vragen Pensioencafé (pdf)

Pensioenakkoord: vragen

Informatie over uw pensioen vindt u op uw persoonlijk portaal Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

Elk jaar krijgt u een pensioenoverzicht (UPO) in Mijn Pensioen, Mijn archief
In uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden.

U kunt ook op mijnpensioenoverzicht.nl kijken voor een overzicht van al uw pensioenen, ook bij andere uitvoerders. Dit register kunt u ook benaderen via de Pensioenchecker-app. In deze overzichten ziet u ook schattingen van hoe uw pensioen zich kan ontwikkelen.

Er staan veel wijzigingen op stapel door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel
Wij realiseren ons dat dat veel onzekerheid met zich meebrengt. Dit kan leiden tot een andere uitkomst dan verwacht. Wij informeren u zo goed als mogelijk via onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u persoonlijke vragen?
Stel ze dan gerust aan ons klantteam via contact.

 

 

Pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op. Alle pensioenfondsen en verzekeraars beleggen de pensioenpremies om ervoor te zorgen dat er straks genoeg geld is om de uitkeringen te kunnen betalen. We vinden het belangrijk dat ook verantwoord te doen. Lees hier meer over onze duurzame beleggingen. En over waar we wel en niet in beleggen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Beleggen in de Middelloonregeling

Beleggen in de Beschikbarepremie- of nettopensioenregeling

Dit komt hoofdzakelijk door de rentestand. De dekkingsgraad berekent u door de waarde van de beleggingen te delen door de waarde van alle pensioenuitkeringen in de toekomst. Dus hoe hoger die zijn, hoe lager de dekkingsgraad. De waarde van de uitkeringen in de toekomst is te vergelijken met hoeveel geld u nu op een spaarrekening moet zetten om uw spaardoel later te bereiken.

Stel, u heeft over een jaar € 105,- nodig en de rente is 5%. Dan moet u vandaag € 100,- op uw spaarrekening zetten. Stel de rente zakt naar 0%. Hoeveel moet u dan op uw spaarrekening zetten? Dan is die € 100,- niet meer genoeg. U moet € 5,- bijstorten.

Zo werkt het ook met de waarde van de uitkeringen. Als de rente daalt moeten wij meer apart zetten en daalt onze dekkingsgraad. We dekken dit ‘renterisico’ deels af, maar deels niet.

Andersom kan overigens ook voorkomen: de dekkingsgraad kan stijgen terwijl de beleggingen het niet goed doen. Dit komt dan meestal door een stijging van de rente. Als we al het renterisico zouden afdekken zouden we niet van een dergelijke rentestijging profiteren.

Een pensioenfonds moet een buffer hebben om in de toekomst alle uitkeringen te kunnen doen. Dat is vastgelegd in de huidige wettelijke regels. Toeslagverlening mag pas als onze buffer hoger is dan 10%. Dan is de dekkingsgraad dus hoger dan 110%. Recent is deze eis verlaagd. We mogen nu pensioenen verhogen vanaf een buffer van 5% als sociale partners de intentie hebben uitgesproken om de opgebouwde pensioenen over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel (in te varen).

Een toeslag betekent wel dat er geld uit de buffer gaat. Wij beoordelen of dit voor alle deelnemers evenwichtig uitpakt. Hierbij kijken wij niet alleen naar de situatie nu, maar ook naar de gevolgen voor de komende paar jaren. SBZ Pensioen kan hierover pas een besluit nemen als sociale partners hierover uitspraak hebben gedaan. Lees meer over toeslagverlening op onze pagina Verhoging van pensioen.

In het nieuwe pensioenstelsel wijzigen de regels. Pensioenfondsen hoeven nog maar (zeer) beperkte buffers aan te houden. In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Er is dan geen sprake meer van indexatie van de nieuwe opbouw. De pensioenen gaan meebewegen met de beleggings- en verzekeringsresultaten. Als sociale partners besluiten de opgebouwde pensioenen over te hevelen naar het nieuwe stelsel, dan gaat dat ook gelden voor die pensioenen.

Uw pensioenkapitaal in de Beschikbarepremieregeling en/of Nettopensioenregeling wordt belegd. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U kunt uw risicoprofiel instellen via Mijn Pensioen.

Als u dat wenst, kunt u uw risicoprofiel maandelijks aanpassen. Heeft u geen risicoprofiel doorgegeven? Dan beleggen wij standaard volgens het profiel Neutraal. Een risicoprofiel kiezen is niet van toepassing op de Middelloonregeling.

De invulling van het nieuwe pensioenstelsel is nog niet definitief. Zoals het er op dit moment naar uitziet, heeft u als u met pensioen gaat tenminste de volgende keuzes:

•  Eerder of later met pensioen
•  Uitruil van ouderdomspensioen of partnerpensioen
•  10% van uw pensioen in één keer ontvangen
•  Keuze tussen een vast of variabel pensioen in geval van een Flexibele premieregeling. Het variabel pensioen wordt door ons pensioenfonds uitgevoerd, waarbij na de pensioendatum wordt doorbelegd. Een vast pensioen moet bij een verzekeraar worden ondergebracht.

Lees op bij Pensioenakkoord meer over de mogelijkheden bij pensioneren in het nieuwe pensioenstelsel. Kijk ook bij Beschikbarepremieregeling en bij Variabel of vast pensioen.

In de huidige Beschikbarepremieregeling van SBZ Pensioen is het op de pensioendatum mogelijk om een vaste uitkering in te kopen bij een verzekeraar. De meeste offertes van een verzekeraar zijn zonder een vaste stijging. Een verzekeraar kan voor u een offerte opmaken voor een uitkering met een vaste stijging; dan begint de uitkering wel lager. Deze stijging is dan een vast indexatiepercentage. Er is geen sprake van een indexatie die gekoppeld is aan een inflatiecijfer.

Als sociale partners binnen het nieuwe pensioenstelsel kiezen voor de Flexibele premieregeling, blijft de keuze voor een vast pensioen bestaan. Als zij kiezen voor de Solidaire premieregeling niet. Sociale partners hebben nog niet gekozen. Ook is op dit moment (29-6-2022) nog niet bekend of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld gaat worden naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. SBZ Pensioen heeft wel een voorkeur om dit in te varen. Lees meer over de keuze van pensioenregelingen op onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u nu pensioen op basis van de Middelloonregeling en gaat SBZ Pensioen de ingegane pensioenen overhevelen? Dan zetten wij uw pensioen in beginsel om in een variabel pensioen. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgt u op dat moment de keuze om voor een vast pensioen te kiezen. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet. Sociale partners kiezen de regeling. Hierover is nog geen duidelijkheid.

Bij SBZ Pensioen is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar.

De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd zijn niet gelijk
U krijgt AOW vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt hebt. De AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op SVB.nl berekent u uw AOW-leeftijd.

U kunt wel kiezen om uw pensioen gelijk met uw AOW-uitkering te ontvangen
Dit heeft gevolgen voor uw pensioenuitkering. U kunt hiervoor een berekening maken op onze pensioenplanner bij Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

Let op: de pensioenplanner rekent alleen met de pensioenen die u in de Middelloonregeling heeft opgebouwd. Het kapitaal uit de Beschikbarepremieregeling wordt (nog) niet meegenomen. Hiervoor kunt u gerust contact opnemen met ons klantteam.

In ons (verkort) jaarverslag 2021 vindt u de kosten van SBZ Pensioen. Ook de kosten per deelnemer ziet u hier terug. SBZ Pensioen probeert de administratiekosten zo laag mogelijk te houden door:
•  zoveel mogelijk digitaal te communiceren
•  te zorgen dat de pensioenregelingen die we uitvoeren zo uniform mogelijk zijn
•  alle processen zo veel mogelijk te automatiseren
•  samen te werken met andere pensioenfondsen.

En we bewaken dat de extra kosten die wij maken voor ons actief en verantwoord vermogensbeheer terugverdiend wordt in extra rendement. De afgelopen 10 jaar hebben we deze kosten ruimschoots terugverdiend.

SBZ Pensioen heeft bovendien een groeistrategie
Als meer deelnemers aansluiten kunnen we de kosten delen met meer mensen. Dit leidt tot lagere kosten per deelnemer.

SBZ Pensioen doet dit door op verschillende manieren te lobbyen.

Het pensioenfonds is lid van de Pensioenfederatie. Dit is een branchevereniging die zich hard maakt voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Zij lobbyen regelmatig met Den Haag en Europa. Bijvoorbeeld tegen onuitvoerbare of dure regels. Of over het nieuwe pensioenstelsel.

Daarnaast zijn er de grote vakorganisaties, zoals FNV, CNV en De Unie die zich inzetten voor de belangen van deelnemers. Zij zijn belangrijke spelers in de vormgeving van het nieuwe pensioenstelsel. En zijn ook betrokken bij SBZ Pensioen. Er zijn ook belangenorganisaties die zich sterk maken voor gepensioneerden.

SBZ Pensioen heeft de afgelopen maanden intensief overleg gehad met vakorganisaties en politieke partijen over de Wet Toekomst Pensioenen. Dit heeft geleid tot een lijst aan Kamervragen. Wij blijven ons hard maken voor onze deelnemers.

Het onderzoek is afgesloten. We zijn tevreden met de goede respons. 2808 mensen deden mee. Dit was 16% van alle mensen die we aanschreven. Van pensioengerechtigden deed zelfs 21% mee.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan SBZ Pensioen vaststellen welk beleggingsbeleid van de toekomst het beste past bij onze deelnemers. Dit onderzoek geeft het bestuur inzicht in uw wensen voor het toekomstig pensioen. Het onderzoek geeft u zelf ook inzicht in hoe u aankijkt tegen het pensioen van de toekomst. Over de uitkomsten en de conclusies van het bestuur ontvangt u later dit jaar een terugkoppeling.