Verantwoord beleggen

In de pensioenregeling van SBZ Pensioen zitten duurzame aspecten. In de beleggingen schuilen namelijk risico’s op het gebied van goed bestuur, sociale omstandigheden en milieu die wij willen beheersen. Het pensioenfonds heeft hier methodes voor die in ons MVB-beleid zijn vastgelegd.

MVB staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit gaat over milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Dit heet ook wel ESG: Environmental, Social & Governance. SBZ Pensioen richt zich niet alleen op wettelijke vereisten. Mensenrechten en eerlijk bestuur staan hoog in het vaandel. Daarnaast richten we ons, onder meer door middel van impactbeleggen en het voeren van een actieve dialoog met de bedrijven waarin we beleggen, met name op de volgende thema’s:

  • Bevordering efficiency in en toegang tot gezondheidszorg
  • Financiële dienstverlening, financiële zekerheid
  • Klimaat en milieu

Webinar en presentatie MVB
Op 8 april 2021 verzorgde SBZ Pensioen een webinar over MVB. De video kunt u terugkijken en ook de presentatie is nog beschikbaar.

Presentatie Duurzaam Beleggen

Waarom hebben wij een MVB-beleid?
Om op langere termijn waarde te kunnen realiseren, dienen ondernemingen een ‘license to operate’ in de samenleving te hebben. Om die reden gaan maatschappelijk rendement en financieel rendement goed samen. De factoren milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (de MVB-factoren) vormen een integraal onderdeel van de beleggingsprocessen en beleggingsanalyses. In deze processen richten we ons op kansen, maar ook op risico’s. Deze risico’s bekijken we op basis van hun mogelijke ernst, schaal en onomkeerbaarheid. Tevens wordt de mate van waarschijnlijkheid meegenomen. Duurzaamheidsrisico’s kunnen nadelig zijn voor het beleggingsrendement, maar ook voor onze maatschappij en het milieu. Het MVB beleid van SBZ Pensioen is er op gericht om de kans dat deze risico’s zich voordoen te verkleinen.

We vullen dit op 4 manieren in:

1. ESG-Integratie
We nemen MVB-aspecten mee in al ons doen en laten: Bij beleidsvoorstellen en bij beleggen; Bij onze eigen organisatie, en ook bij onze partners. We verwachten van ze dat zij een MVB-beleid hebben dat aansluit bij (inter)nationaal geaccepteerde normen en dat niet leidt tot te hoge risico’s. Daarnaast brengt SBZ Pensioen in kaart hoe de portefeuille is verdeeld over ESG-scores en hoe deze scoort op CO2-uitstoot (ten opzichte van de benchmark). We hebben (nog) geen gekwantificeerde ambitie ten aanzien van CO2. We zijn ondertekenaar van het IMVB-convenant van de pensioensector.

2. Actief aandeelhouderschap

Engagement
Ook wel: actieve dialoog. Bij het beleggen kijken we naar de financiële prestaties van een bedrijf, maar ook naar het maatschappelijk functioneren. Namens SBZ Pensioen gaat onze engagementmanager actief in gesprek met bedrijven over milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Met als doel verbeteringen op deze gebieden te realiseren. Per kwartaal maken we hiervan een rapportage. Bekijk de rapportages van de Middelloonregeling: 'SBZ Pensioen - Actieve dialoog' (pdf, onderaan bij de downloads) of van de Nettopensioenregeling.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Namens SBZ Pensioen stemt onze engagementmanager op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we aandelen hebben. Dit betekent dat we voor of tegen voorstellen kunnen stemmen. Of dat we kunnen afzien van stemmen. Het gaat onder andere om voorstellen op het gebied van milieubeleid, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur.

Hoe er wordt gestemd leest u in het stemverslag. Bekijk hoe er wordt gestemd in de stemrapportages Middelloonregeling (DB) en in de stemrapportages Nettopensioenregeling (DC).

3. Uitsluitingen (van landen en bedrijven)
SBZ Pensioen bezit nooit beleggingen die volgens de wet verboden zijn. Onze engagementmanager houdt daarnaast voor SBZ Pensioen een lijst bij met een beperkt aantal landen en bedrijven waarin per definitie niet wordt belegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om landen waaraan sancties zijn opgelegd door de EU, de VN of de VS. Of om bedrijven die zich bezighouden met controversiële wapens. Daarnaast kunnen bedrijven of landen op de lijst komen omdat ze structureel regels (Global Compact) schenden op het gebied van milieu, sociale omstandigheden of goed ondernemingsbestuur. In principe sluit SBZ Pensioen deze beleggingen ook uit.

Daarnaast heeft SBZ Pensioen al lang geleden besloten niet te beleggen in tabaksfabrikanten. Tenslotte heeft SBZ Pensioen besloten tot uitsluiting van bedrijven die meer dan 10% van hun omzet realiseren via energieopwekking uit thermische steenkool, oliewinning uit teerzanden en/of winning uit het poolgebied. Lees meer over het beleid uitsluitingen in 'MVB-beleid SBZ Pensioen' (pdf, onderaan bij de downloads) . Meer informatie over landen, sectoren en bedrijven die door SBZ Pensioen zijn uitgesloten voor belegging, vindt u in de lijst met uitsluitingen (pdf).

De uitsluitingen met betrekking tot palmolie worden (nog) niet door SBZ Pensioen gehanteerd. SBZ Pensioen werkt (onder andere op dit gebied) verder aan het eigen beleid.

4. Impact beleggingen
In 2015 heeft SBZ Pensioen impact beleggen ingevoerd in de portefeuille van de Middelloonregeling. Daarmee richten wij ons naast financieel resultaat extra op (impact hebben op) maatschappelijk resultaat. Het gaat dan om het verbeteren van de gezondheidszorg, de financiële zekerheid voor individuen en milieu/klimaat. Impact beleggen zijn maar zeer beperkt verhandelbaar. Daarom zijn ze minder geschikt voor life cycle beleggen. Deze categorie is dan ook niet opgenomen in de Nettopensioenregeling en de Beschikbarepremieregeling.

Wet- en regelgeving
Naast alle landelijke regels en richtlijnen zijn er nog tal van internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen en verantwoord beleggen. Deze zijn gericht op institutionele beleggers. Voorbeelden zijn de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening. De Taxonomieverordening is belangrijk om duurzame investeringen te stimuleren. De Taxonomieverordening bevat uniforme criteria voor bedrijven en beleggers om te bepalen of economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Activiteiten zijn ecologisch duurzaam als zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen van de EU zoals mitigatie van de klimaatverandering. Een voorwaarde is ook dat die activiteiten geen ernstige afbreuk doen aan andere milieudoelstellingen.

SBZ Pensioen houdt rekening met ESG-factoren, maar deze sluiten niet volledig aan bij de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

In MVB-beleid SBZ Pensioen (pdf) leest u meer over onze doelstelling met betrekking tot verantwoord beleggen en in het bijzonder impactbeleggen.

Onze partners
SBZ Pensioen heeft het vermogensbeheer van de Middelloonregeling volledig uitbesteed aan Russell Investments. Voor SBZ Pensioen heeft Russell Investments een aparte aanpak waarbij het MVB-beleid van SBZ Pensioen zo veel mogelijk is geïmplementeerd in de onderliggende beleggingsportefeuilles. Voor het MVB-beleid van Russell Investments verwijzen wij naar de website van Russell Investments.

Lees meer in ESG-beleid Russell Investments (pdf).

Voor het vermogensbeheer van de Nettopensioenregeling en de Beschikbarepremieregeling maakt SBZ Pensioen gebruik van beleggingsfondsen van Achmea Investment Management (Achmea IM). Het MVB-beleid van Achmea IM vertoont grote overeenkomsten met het MVB-beleid van SBZ Pensioen. Voor het MVB-beleid van Achmea IM verwijzen wij naar de website van Achmea IM. Lees meer in 'MVB-beleid Achmea IM' (pdf, onderaan bij de downloads).

Beleggingsbeleid Middelloonregeling

Duurzaamheidsinformatie

Verantwoord beleggen