Financiƫle situatie

Dekkingsgraden laten zien hoe de financiële situatie van een pensioenfonds is.

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad december 2018: 112,4%
De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over de premies en verhogen of verlagen van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de UFR-dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. UFR is de marktrente voor looptijden tot 20 jaar en vanaf het 20-jaars looptijdsegment een 120-maands gemiddelde rente.

Dekkingsgraad december 2018

Overzicht met alle dekkingsgraden

  oktober november december
Beleidsdekkingsgraad 113,1% 113,0% 112,4%
Actuele dekkingsgraad 111,7% 111,7% 108,3%
Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 117,0% 116,9% 116,7%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,5% 104,5% 104,5%
Reservetekort** ja ja ja
Dekkingstekort nee nee nee

* op basis van het strategisch beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is vrijwel gelijk aan die van de strategische portefeuille. De feitelijke portefeuille wijkt qua allocatie beperkt af van strategische portefeuille en de renteafdekking (50% van het renterisico van de verplichtingen) is lager dan de strategische waarde (60%).
** Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. SBZ heeft een herstelplan gemaakt. Daaruit blijkt dat, naar verwachting, de beleidsdekkingsgraad ruim binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad uit komt.

grafiek verloop dekkingsgraad SBZ Pensioen eind december 2018

Bekijk wat de begrippen in de tabel betekenen