Veelgestelde vragen

Top-5 werknemers

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Als u binnen of naar Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Alles over het wijzigen van een adres, bijvoorbeeld uw e-mailadres, leest u bij Nieuw adres.

Bij onze pensioenregeling gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag uw pensioen ook op een ander moment laten ingaan. U leest hierover bij Eerder of later met pensioen.

De kosten voor de Middelloonregeling worden per deelnemer vastgesteld en hangen af van uw leeftijd en salaris.

De kosten per deelnemer betaalt uw werkgever. Uw werkgever mag u om een eigen bijdrage vragen. Afspraken hierover staan in de Cao voor de Zorgverzekeraars. Als uw werkgever niet onder deze cao valt, maakt u hierover zelf afspraken als u in dienst komt.

In uw arbeidsovereenkomst staat hoeveel uw eigen bijdrage is. U ziet dit ook op uw salarisstrook.

In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling hangt de hoogte van de premie af van uw leeftijd.

Als u gaat trouwen, hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. Gaat u samenwonen of woont u in het buitenland en bent u daar getrouwd? Meld uw partner dan altijd zelf aan via Mijn Pensioen.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is verwerkt als u hierover van ons schriftelijk bericht heeft ontvangen.

Pensioenakkoord: vragen

Bij Wat gaat er veranderen? ziet u alle onderwerpen waar nu al iets over bekend is.

Een Beschikbarepremieregeling is een pensioenregeling waarbij de premie vaststaat maar de pensioenuitkomst niet.

Ter vergelijking: bij een uitkeringsregeling, zoals onze Middelloonregeling, staat de pensioenopbouw (min of meer) vast, maar de toeslagen en de premie niet.

SBZ Pensioen voert nu ook al de Beschikbarepremieregeling met Collectief Variabel Pensioen uit voor een deel van de deelnemers.

Het kabinet en de sociale partners onderzoeken of de waarde van de opgebouwde pensioenrechten overgeheveld kan worden naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet 'invaren'.

In dat geval houdt u de waarde op het moment van overhevelen. Vooral als u nu een vast pensioen gewend bent, gaat er wel wat veranderen. Uw verwachte pensioen kan na invaren namelijk gaan fluctueren.

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Bekijk het stappenplan van SBZ Pensioen bij Tijdlijn Pensioenakkoord.

Pensioengerechtigden

Als u een prepensioenuitkering hebt, stopt deze op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U krijgt dan nog geen AOW-uitkering van de overheid. En uw ouderdomspensioen van SBZ Pensioen gaat in op de 1e dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. Daardoor mist u een bepaalde periode inkomsten. Er zijn bij SBZ Pensioen verschillende mogelijkheden om dit op te vangen, zoals bijvoorbeeld vervroeging. Als u uw ouderdomspensioen wilt laten aansluiten op uw prepensioen, kunt u uw ouderdomspensioen vervroegen van 68 naar 65 jaar. Ook kunt u kiezen voor een hoger pensioen tot uw AOW-datum om uw inkomen voor en na uw AOW-datum ongeveer gelijk te houden.

Ongeveer 6 maanden voordat u met pensioen gaat, krijgt u bericht van ons. Vervolgens kunt u uw pensioen online aanvragen via Mijn Pensioen. Bij uw aanvraag kunt u verschillende keuzes maken om uw pensioen aan te passen aan uw wensen en situatie. Bij SBZ Pensioen gaat u standaard op uw 68e met pensioen. Wilt u eerder of later met pensioen dan op uw 68e? Neem dan zelf contact op met SBZ Pensioen.

Kijk voor meer informatie over met pensioen gaan en álle keuzemogelijkheden bij Met pensioen gaan.

SBZ Pensioen betaalt uw pensioenuitkering op de normale manier uit. We moeten dan natuurlijk wel over de juiste adres- en rekeninggegevens beschikken! Als u in het buitenland woont, vragen we u daarom jaarlijks om een 'bewijs van in leven zijn'. Bij Pensioen in het buitenland leest u precies wat u moet doen. En wat u verder over uw pensioen moet weten.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen op het aanvraagformulier.

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Bij uw pensioenaanvraag sturen we daarom geen loonbelastingverklaring mee. Bij het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen, wezenpensioen of partnerpensioen doen we dat wel. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van het voorlopige bedrag dat op de aankondigingsbrief staat. Het bedrag kan nog wijzigen, hetgeen u eindelijk in de bevestigingsbrief ziet.

Nettopensioenregeling

De Nettopensioenregeling geldt voor iedereen die meer verdient dan het fiscale maximum. Nam u eerder deel aan een Nettopensioenregeling bij een werkgever die niet is aangesloten bij SBZ Pensioen en waarbij de werkgever meedoet aan de Nettopensioenregeling? En wilt u uw pensioenkapitaal meenemen? Dan kunt u uw pensioenkapitaal overdragen. Kijk hiervoor bij Waardeoverdracht.

  • In de Middelloonregeling bouwt u pensioenaanspraken op. In de Nettopensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal op waarmee u op de pensioendatum een pensioenuitkering koopt.
  • De Middelloonregeling geldt voor alle deelnemers tot het fiscale maximumsalaris. U betaalt pensioenpremie vanuit uw brutosalaris. Over deze premies betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wel loonbelasting.
  • In de Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het fiscale maximum. Dit is een vrijwillige regeling. U betaalt premies vanuit uw nettosalaris. Omdat u nu al loonbelasting betaalt, is uw pensioenuitkering later onbelast.

Op uw persoonlijk portaal Mijn Pensioen bepaalt u zelf uw risicoprofiel: Neutraal, Defensief of Offensief. Standaard staat uw risicoprofiel op Neutraal. Elk risicoprofiel is gekoppeld aan bepaalde lifecycles. Dat houdt in dat we bij het beleggen rekening houden met uw leeftijd. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, beleggen we met minder risico.

Wilt u liever zelf beleggen? Dan vragen we u om eerst een toets te maken. Bij zelf beleggen betaalt u ook bij iedere transactie kosten. Kijk voor meer informatie op Mijn Pensioen.

In de Nettopensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een variabel of een vast pensioen aan. Bij een variabel pensioen blijft u ook na uw pensioendatum beleggen. Vanaf 58 jaar kunt u bij SBZ Pensioen al geleidelijk aanspraken op een variabel pensioen inkopen. Op uw pensioendatum kiest u definitief voor een variabel pensioen (bij SBZ Pensioen) of een vast pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder).

De overheid heeft een fiscaal maximum gesteld aan het jaarinkomen waarover u vanuit uw basispensioenregeling bruto pensioen kunt opbouwen. Bij SBZ Pensioen is dat de Middelloonregeling. Boven dat maximum kunt u netto pensioen opbouwen. Bij SBZ Pensioen is dat de Nettopensioenregeling. Dat maximum wordt elk jaar opnieuw bepaald. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt in Pensioen 1-2-3 voor de Nettopensioenregeling of op de pagina Nettopensioenregeling.

Als u deelneemt aan de Nettopensioenregeling, kunt u het nabestaandenpensioen voor uw eventuele partner en kinderen meeverzekeren. U betaalt hier extra premie voor. Overlijdt u tijdens uw dienstverband bij uw huidige werkgever, dan krijgt uw eventuele partner een partnerpensioen. Voor het deel van uw salaris tot het fiscale maximum is dit een bruto uitkering. Voor het deel van uw salaris boven dit maximum wordt het partnerpensioen netto uitgekeerd. Hetzelfde geldt voor het wezenpensioen.

Nee, de Nettopensioenregeling is vrijwillig. We gaan er standaard van uit dat u wilt deelnemen. Wilt u niet deelnemen, dan moet u dit aan uw werkgever laten weten. Hij geeft dit dan aan ons door. Of u geeft het zelf door via Mijn Pensioen. De Nettopensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving voor pensioensparen uit uw netto inkomen. Uw inleg wordt volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van algemene uitvoeringskosten of winstmarges. SBZ Pensioen heeft geen winstoogmerk.

Als u hiervoor in aanmerking komt, meldt uw werkgever u automatisch aan voor deelname aan de Nettopensioenregeling. Wilt u niet deelnemen? Dan moet u dit aan uw werkgever laten weten. Hij geeft dit dan door aan SBZ Pensioen. Stoppen met deelnemen kan ook als u al meedoet met de Nettopensioenregeling. Dit kan maandelijks. De premies die u voor de Nettopensioenregeling betaald heeft, blijven gewoon staan. Deze worden dan dus nog niet uitbetaald.

Nee, dit kan niet. U neemt deel voor uw volledige salarisdeel boven het maximum van uw regeling óf u ziet af van deelname.