Veelgestelde vragen

Top-5 werknemers

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Als u binnen of naar Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Alles over het wijzigen van een adres, bijvoorbeeld uw e-mailadres, leest u bij Nieuw adres.

Bij onze pensioenregeling gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag uw pensioen ook op een ander moment laten ingaan. U leest hierover bij Eerder of later met pensioen.

De kosten voor de Middelloonregeling worden per deelnemer vastgesteld en hangen af van uw leeftijd en salaris.

De kosten per deelnemer betaalt uw werkgever. Uw werkgever mag u om een eigen bijdrage vragen. Afspraken hierover staan in de Cao voor de Zorgverzekeraars. Als uw werkgever niet onder deze cao valt, maakt u hierover zelf afspraken als u in dienst komt.

In uw arbeidsovereenkomst staat hoeveel uw eigen bijdrage is. U ziet dit ook op uw salarisstrook.

In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling hangt de hoogte van de premie af van uw leeftijd.

Als u gaat trouwen, hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. Gaat u samenwonen of woont u in het buitenland en bent u daar getrouwd? Meld uw partner dan altijd zelf aan via Mijn Pensioen.

Inzicht in mijn pensioen

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is verwerkt als u hierover van ons schriftelijk bericht heeft ontvangen.

Informatie over uw pensioen vindt u op uw persoonlijk portaal Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

Elk jaar krijgt u een pensioenoverzicht (UPO) in Mijn Pensioen, Mijn archief
In uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden.

U kunt ook op mijnpensioenoverzicht.nl kijken voor een overzicht van al uw pensioenen, ook bij andere uitvoerders. Dit register kunt u ook benaderen via de Pensioenchecker-app. In deze overzichten ziet u ook schattingen van hoe uw pensioen zich kan ontwikkelen.

Er staan veel wijzigingen op stapel door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel
Wij realiseren ons dat dat veel onzekerheid met zich meebrengt. Dit kan leiden tot een andere uitkomst dan verwacht. Wij informeren u zo goed als mogelijk via onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u persoonlijke vragen?
Stel ze dan gerust aan ons klantteam via contact.

 

 

Bij SBZ Pensioen is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar.

De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd zijn niet gelijk
U krijgt AOW vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt hebt. De AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op SVB.nl berekent u uw AOW-leeftijd.

U kunt wel kiezen om uw pensioen gelijk met uw AOW-uitkering te ontvangen
Dit heeft gevolgen voor uw pensioenuitkering. U kunt hiervoor een berekening maken op onze pensioenplanner bij Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

Let op: de pensioenplanner rekent alleen met de pensioenen die u in de Middelloonregeling heeft opgebouwd. Het kapitaal uit de Beschikbarepremieregeling wordt (nog) niet meegenomen. Hiervoor kunt u gerust contact opnemen met ons klantteam.

Pensioenakkoord: vragen

De invulling van het nieuwe pensioenstelsel is nog niet definitief. Zoals het er op dit moment naar uitziet, heeft u als u met pensioen gaat tenminste de volgende keuzes:

•  Eerder of later met pensioen
•  Uitruil van ouderdomspensioen of partnerpensioen
•  Keuze tussen een vast of variabel pensioen in geval van een Flexibele premieregeling. Het variabel pensioen wordt door ons pensioenfonds uitgevoerd, waarbij na de pensioendatum wordt doorbelegd. Een vast pensioen moet (nu nog) bij een verzekeraar worden ondergebracht. SBZ Pensioen wil dit mogelijk in de toekomst zelf aanbieden.
•  Misschien mogelijk vanaf 1-1-2025: 10% van uw pensioen in een keer ontvangen. De uiteindelijke datum moet nog bepaald worden en is afhankelijk van het parlementaire proces*.

Lees bij Pensioenakkoord meer over de mogelijkheden bij pensioneren in het nieuwe pensioenstelsel. Kijk ook bij Beschikbarepremieregeling en bij Variabel of vast pensioen.

*de wetgeving is op dit punt nog niet duidelijk

SBZ Pensioen doet dit door op verschillende manieren te lobbyen.

Het pensioenfonds is lid van de Pensioenfederatie. Dit is een branchevereniging die zich hard maakt voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Zij lobbyen regelmatig met Den Haag en Europa. Bijvoorbeeld tegen onuitvoerbare of dure regels. Of over het nieuwe pensioenstelsel.

Daarnaast zijn er de grote vakorganisaties, zoals FNV, CNV en De Unie die zich inzetten voor de belangen van deelnemers. Zij zijn belangrijke spelers in de vormgeving van het nieuwe pensioenstelsel. En zijn ook betrokken bij SBZ Pensioen. Er zijn ook belangenorganisaties die zich sterk maken voor gepensioneerden.

SBZ Pensioen heeft regelmatig intensief overleg met vakorganisaties en politieke partijen over de Wet toekomst pensioenen. Dit heeft onder meer geleid tot een lijst aan Kamervragen. Wij blijven ons hard maken voor onze deelnemers.

SBZ Pensioen heeft in 2022 een Risicobereidheidsonderzoek voor de Beschikbarepremieregeling uitgevoerd om vast te stellen welk beleggingsbeleid van de toekomst het meest passend is. We zijn tevreden met de goede respons. 2808 mensen deden mee. Dit was 16% van alle mensen die we aanschreven. Van pensioengerechtigden deed zelfs 21% mee. Lees ons nieuwsbericht ‘Uitkomsten van ons Risicobereidheidsonderzoek’ voor de volledige terugkoppeling.

In de huidige Beschikbarepremieregeling van SBZ Pensioen is het op de pensioendatum mogelijk om een vaste uitkering in te kopen bij een verzekeraar. De meeste offertes van een verzekeraar zijn zonder een vaste stijging. Een verzekeraar kan voor u een offerte opmaken voor een uitkering met een vaste stijging; dan begint de uitkering wel lager. Deze stijging is dan een vast indexatiepercentage, dus zonder koppeling aan een inflatiecijfer.

Als sociale partners binnen het nieuwe pensioenstelsel kiezen voor de Flexibele premieregeling, blijft de keuze voor een vast pensioen bestaan. Als zij kiezen voor de Solidaire premieregeling niet. Sociale partners hebben nog niet gekozen. Ook is op dit moment (4 juli 2023) nog niet bekend of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld gaat worden naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Lees meer over de keuze van pensioenregelingen op onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u nu pensioen op basis van de Middelloonregeling en gaat SBZ Pensioen de ingegane pensioenen overhevelen? Dan zetten wij uw pensioen in beginsel om in een variabel pensioen. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgen alle pensioengerechtigden op dat moment de keuze om toch voor een vast pensioen te kiezen. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet. Sociale partners kiezen de regeling. Hun keuze is nog niet bekend.

Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers ) maken afspraken over pensioen. Zij bepalen onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt.

Ja, u kunt uw stem laten horen. Als u lid bent van een vakorganisatie, kunt u uw mening geven via deze organisatie. Bent u gepensioneerd of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds en staat uw pensioen nog bij dit fonds, dan kunt u mogelijk gebruik maken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners laat weten wat u vindt. Lees bij Wat kunt u zelf doen?  meer over het hoorrecht.

Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) spreken af of uw pensioen blijft staan. Of dat uw pensioen wordt overgeheveld naar de nieuwe regeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Bij Wat betekent het voor mijn pensioen? onder de kop ‘Bent u deelnemer of voormalig deelnemer van SBZ Pensioen?' leest u wat op dit moment bekend is over invaren.

Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

Als sociale partners ervoor gekozen hebben dat de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Er is één uitzondering. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgen alle pensioengerechtigden op het moment van overheveling de keuze om toch voor een vast pensioen te kiezen. Daarmee is niet gezegd dat de hoogte van het pensioen exact gelijk blijft. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet.

Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven.

Bij Wat gaat er veranderen? leest u meer over zowel de solidaire- als de flexibele premieregeling.

Mogelijk kan dit per 1 januari 2025. De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details nog niet bekend. Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

Bij Wat betekent het voor mijn pensioen? onder de kop ‘Bent u gepensioneerd? leest u hoe SBZ Pensioen omgaat met de huidige pensioenregeling.

Zorg dat uw gegevens kloppen en u via e-mail bereikbaar bent. Check dit via Mijn Pensioen. U krijgt bericht van uw pensioenfonds als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord.

Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Weet u niet of u elders nog een pensioen heeft staan? Log dan in op  Mijnpensioenoverzicht. U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.

Pensioengerechtigden

Als u een prepensioenuitkering hebt, stopt deze op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U krijgt dan nog geen AOW-uitkering van de overheid. En uw ouderdomspensioen van SBZ Pensioen gaat in op de 1e dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. Daardoor mist u een bepaalde periode inkomsten. Er zijn bij SBZ Pensioen verschillende mogelijkheden om dit op te vangen, zoals bijvoorbeeld vervroeging. Als u uw ouderdomspensioen wilt laten aansluiten op uw prepensioen, kunt u uw ouderdomspensioen vervroegen van 68 naar 65 jaar. Ook kunt u kiezen voor een hoger pensioen tot uw AOW-datum om uw inkomen voor en na uw AOW-datum ongeveer gelijk te houden.

Ongeveer 6 maanden voordat u met pensioen gaat, krijgt u bericht van ons. Vervolgens kunt u uw pensioen online aanvragen via Mijn Pensioen. Bij uw aanvraag kunt u verschillende keuzes maken om uw pensioen aan te passen aan uw wensen en situatie. Bij SBZ Pensioen gaat u standaard op uw 68e met pensioen. Wilt u eerder of later met pensioen dan op uw 68e? Neem dan zelf contact op met SBZ Pensioen.

Kijk voor meer informatie over met pensioen gaan en álle keuzemogelijkheden bij Met pensioen gaan.

SBZ Pensioen betaalt uw pensioenuitkering op de normale manier uit. We moeten dan natuurlijk wel over de juiste adres- en rekeninggegevens beschikken! Als u in het buitenland woont, vragen we u daarom jaarlijks om een 'bewijs van in leven zijn'. Bij Pensioen in het buitenland leest u precies wat u moet doen. En wat u verder over uw pensioen moet weten.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen op het aanvraagformulier.

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Bij uw pensioenaanvraag sturen we daarom geen loonbelastingverklaring mee. Bij het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen, wezenpensioen of partnerpensioen doen we dat wel. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van het voorlopige bedrag dat op de aankondigingsbrief staat. Het bedrag kan nog wijzigen, hetgeen u eindelijk in de bevestigingsbrief ziet.

Nettopensioenregeling

De Nettopensioenregeling geldt voor iedereen die meer verdient dan het fiscale maximum. Nam u eerder deel aan een Nettopensioenregeling bij een werkgever die niet is aangesloten bij SBZ Pensioen en waarbij de werkgever meedoet aan de Nettopensioenregeling? En wilt u uw pensioenkapitaal meenemen? Dan kunt u uw pensioenkapitaal overdragen. Kijk hiervoor bij Waardeoverdracht.

  • In de Middelloonregeling bouwt u pensioenaanspraken op. In de Nettopensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal op waarmee u op de pensioendatum een pensioenuitkering koopt.
  • De Middelloonregeling geldt voor alle deelnemers tot het fiscale maximumsalaris. U betaalt pensioenpremie vanuit uw brutosalaris. Over deze premies betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wel loonbelasting.
  • In de Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het fiscale maximum. Dit is een vrijwillige regeling. U betaalt premies vanuit uw nettosalaris. Omdat u nu al loonbelasting betaalt, is uw pensioenuitkering later onbelast.

Op uw persoonlijk portaal Mijn Pensioen bepaalt u zelf uw risicoprofiel: Neutraal, Defensief of Offensief. Standaard staat uw risicoprofiel op Neutraal. Elk risicoprofiel is gekoppeld aan bepaalde lifecycles. Dat houdt in dat we bij het beleggen rekening houden met uw leeftijd. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, beleggen we met minder risico.

Wilt u liever zelf beleggen? Dan vragen we u om eerst een toets te maken. Bij zelf beleggen betaalt u ook bij iedere transactie kosten. Kijk voor meer informatie op Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

In de Nettopensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een variabel of een vast pensioen aan. Bij een variabel pensioen blijft u ook na uw pensioendatum beleggen. Vanaf 58 jaar kunt u bij SBZ Pensioen al geleidelijk aanspraken op een variabel pensioen inkopen. Op uw pensioendatum kiest u definitief voor een variabel pensioen (bij SBZ Pensioen) of een vast pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder).

De overheid heeft een fiscaal maximum gesteld aan het jaarinkomen waarover u vanuit uw basispensioenregeling bruto pensioen kunt opbouwen. Bij SBZ Pensioen is dat de Middelloonregeling. Boven dat maximum kunt u netto pensioen opbouwen. Bij SBZ Pensioen is dat de Nettopensioenregeling. Dat maximum wordt elk jaar opnieuw bepaald. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt in Pensioen 1-2-3 voor de Nettopensioenregeling of op de pagina Nettopensioenregeling.

Als u deelneemt aan de Nettopensioenregeling, kunt u het nabestaandenpensioen voor uw eventuele partner en kinderen meeverzekeren. U betaalt hier extra premie voor. Overlijdt u tijdens uw dienstverband bij uw huidige werkgever, dan krijgt uw eventuele partner een partnerpensioen. Voor het deel van uw salaris tot het fiscale maximum is dit een bruto uitkering. Voor het deel van uw salaris boven dit maximum wordt het partnerpensioen netto uitgekeerd. Hetzelfde geldt voor het wezenpensioen.

Nee, de Nettopensioenregeling is vrijwillig. We gaan er standaard van uit dat u wilt deelnemen. Wilt u niet deelnemen, dan moet u dit aan uw werkgever laten weten. Hij geeft dit dan aan ons door. Of u geeft het zelf door via Mijn Pensioen. De Nettopensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving voor pensioensparen uit uw netto inkomen. Uw inleg wordt volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van algemene uitvoeringskosten of winstmarges. SBZ Pensioen heeft geen winstoogmerk.

Mijn Pensioen

Als u hiervoor in aanmerking komt, meldt uw werkgever u automatisch aan voor deelname aan de Nettopensioenregeling. Wilt u niet deelnemen? Dan moet u dit aan uw werkgever laten weten. Hij geeft dit dan door aan SBZ Pensioen. Stoppen met deelnemen kan ook als u al meedoet met de Nettopensioenregeling. Dit kan maandelijks. De premies die u voor de Nettopensioenregeling betaald heeft, blijven gewoon staan. Deze worden dan dus nog niet uitbetaald.

Nee, dit kan niet. U neemt deel voor uw volledige salarisdeel boven het maximum van uw regeling óf u ziet af van deelname.

Beleggen en kosten van pensioen

Pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op. Alle pensioenfondsen en verzekeraars beleggen de pensioenpremies om ervoor te zorgen dat er straks genoeg geld is om de uitkeringen te kunnen betalen. We vinden het belangrijk dat ook verantwoord te doen. Lees hier meer over onze duurzame beleggingen. En over waar we wel en niet in beleggen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Beleggen in de Middelloonregeling

Beleggen in de Beschikbarepremie- of nettopensioenregeling

Dit komt hoofdzakelijk door de rentestand. De dekkingsgraad berekent u door de waarde van de beleggingen te delen door de waarde van alle pensioenuitkeringen in de toekomst. Dus hoe hoger de waarde van alle pensioenuitkeringen, hoe lager de dekkingsgraad. De waarde van de uitkeringen in de toekomst is te vergelijken met hoeveel geld u nu op een spaarrekening moet zetten om uw spaardoel later te bereiken.

Stel, u heeft over een jaar € 105,- nodig en de rente is 5%. Dan moet u vandaag € 100,- op uw spaarrekening zetten. Stel de rente zakt naar 0%. Hoeveel moet u dan op uw spaarrekening zetten? Dan is die € 100,- niet meer genoeg. U moet € 5,- bijstorten.

Zo werkt het ook met de waarde van de uitkeringen. Als de rente daalt moeten wij meer apart zetten en daalt onze dekkingsgraad. We dekken dit ‘renterisico’ deels af, maar deels niet.

Andersom kan overigens ook voorkomen: de dekkingsgraad kan stijgen terwijl de beleggingen het niet goed doen. Dit komt dan meestal door een stijging van de rente. Als we al het renterisico zouden afdekken zouden we niet van een dergelijke rentestijging profiteren.

Bekijk voor meer informatie en uitleg ook de vlog de prijs van pensioen in de Beschikbarepremieregeling

Uw pensioenkapitaal in de Beschikbarepremieregeling en/of Nettopensioenregeling wordt belegd. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U kunt uw risicoprofiel instellen via Mijn Pensioen.

Als u dat wenst, kunt u uw risicoprofiel maandelijks aanpassen. Wij raden wel af om vaak te wijzigen. Bij het aanpassen van uw portefeuille maken we namelijk transactiekosten. Heeft u geen risicoprofiel doorgegeven? Dan beleggen wij standaard volgens het profiel Neutraal. Een risicoprofiel kiezen is niet van toepassing op de Middelloonregeling.

Verhoging van pensioen

Een pensioenfonds moet een buffer hebben om in de toekomst alle uitkeringen te kunnen doen. Dat is vastgelegd in de huidige wettelijke regels. Toeslagverlening mag pas als onze buffer hoger is dan 10%. Dan is de dekkingsgraad dus hoger dan 110%. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel op onze pagina Pensioenakkoord.

Lees meer over toeslagverlening op onze pagina Verhoging van pensioen.

In het nieuwe pensioenstelsel wijzigen de regels. Pensioenfondsen hoeven nog maar (zeer) beperkte buffers aan te houden. In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Er is dan geen sprake meer van indexatie. De pensioenen gaan meebewegen met de economische omstandigheden.

In de huidige Beschikbarepremieregeling van SBZ Pensioen is het op de pensioendatum mogelijk om een vaste uitkering in te kopen bij een verzekeraar. De meeste offertes van een verzekeraar zijn zonder een vaste stijging. Een verzekeraar kan voor u een offerte opmaken voor een uitkering met een vaste stijging; dan begint de uitkering wel lager. Deze stijging is dan een vast indexatiepercentage, dus zonder koppeling aan een inflatiecijfer.

Als sociale partners binnen het nieuwe pensioenstelsel kiezen voor de Flexibele premieregeling, blijft de keuze voor een vast pensioen bestaan. Als zij kiezen voor de Solidaire premieregeling niet. Sociale partners hebben nog niet gekozen. Ook is op dit moment (4 juli 2023) nog niet bekend of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld gaat worden naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Lees meer over de keuze van pensioenregelingen op onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u nu pensioen op basis van de Middelloonregeling en gaat SBZ Pensioen de ingegane pensioenen overhevelen? Dan zetten wij uw pensioen in beginsel om in een variabel pensioen. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgen alle pensioengerechtigden op dat moment de keuze om toch voor een vast pensioen te kiezen. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet. Sociale partners kiezen de regeling. Hun keuze is nog niet bekend.

In ons (verkort) jaarverslag 2022 vindt u de kosten van SBZ Pensioen. Ook de kosten per deelnemer ziet u hier terug. SBZ Pensioen probeert de administratiekosten zo laag mogelijk te houden door:
•  zoveel mogelijk digitaal te communiceren
•  te zorgen dat de pensioenregelingen die we uitvoeren zo uniform mogelijk zijn
•  alle processen zo veel mogelijk te automatiseren
•  SBZ Pensioen heeft een groeistrategie. Als meer deelnemers aansluiten kunnen we de kosten delen met meer mensen. Dit leidt tot lagere kosten per deelnemer.

En we bewaken dat de extra kosten die wij maken voor ons actief en verantwoord vermogensbeheer terugverdiend wordt in extra rendement. De afgelopen 10 jaar hebben we deze kosten ruimschoots terugverdiend.