Veelgestelde vragen

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u uw pensioenoverzicht 1 keer in de 5 jaar.

Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december 2016 bij ons bekend waren. De factor A op dit pensioenoverzicht kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte over 2017.

Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
    De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij uw oude werkgever
    De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
    U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.

Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is alleen verwerkt als deze vóór 31 december 2016 bij ons geregistreerd is.

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Gepensioneerden

Als u een prepensioenuitkering hebt, stopt deze op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U krijgt dan nog geen AOW-uitkering van de overheid. En uw ouderdomspensioen van SBZ Pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Daardoor mist u een bepaalde periode inkomsten. Er zijn bij SBZ Pensioen verschillende mogelijkheden om dit op te vangen, zoals bijvoorbeeld vervroeging. Als u uw ouderdomspensioen wilt laten aansluiten op uw prepensioen, kunt u uw ouderdomspensioen vervroegen van 67 naar 65 jaar. Daarmee bereikt u de situatie zoals die tot en met 2013 was.

Bij SBZ Pensioen gaat u op uw 67e met pensioen. 4 maanden voordat u met pensioen gaat, neemt SBZ Pensioen contact met u op. U krijgt een keuzeformulier, waarmee u uw pensioen eventueel verder kunt aanpassen. Hiermee vraagt u ook uw pensioen aan. Wilt u eerder met pensioen? Neem dan zelf contact op met SBZ Pensioen. Kijk voor meer informatie ook bij eerder of later met pensioen.

SBZ Pensioen betaalt uw pensioenuitkering op de normale manier uit. We moeten dan natuurlijk wel over de juiste adres- en rekeninggegevens beschikken! Als u in het buitenland woont, vragen we u jaarlijks om een 'bewijs van in leven zijn'. We sturen u hierover een brief met uitleg en een formulier (de ‘attestatie de vita’). U laat dit formulier invullen door de burgerlijke stand, de politie of een notaris in het land waar u woont. Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid terug naar SBZ Pensioen.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen op het aanvraagformulier.

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Bij uw pensioenaanvraag sturen we daarom geen loonbelastingverklaring mee. Bij het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen, wezenpensioen of partnerpensioen doen we dat wel. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

Pensioenleeftijd 68

De waarde van uw pensioen blijft gelijk. We rekenen uw opgebouwde pensioen op basis van de nieuwe pensioenleeftijd precies om. Doordat we uw pensioen later uitkeren maar de waarde gelijk houden, valt de uitkering hoger uit.

Vanaf 1 januari 2018 bouwt u een ouderdomspensioen op dat op 68 jaar ingaat. In 2017 was de pensioenleeftijd nog 67 jaar.

Ja, dat kan. U houdt dezelfde mogelijkheden om uw pensioen eerder (of later) te laten ingaan. Ook alle andere keuzemogelijkheden (zoals deeltijdpensioen) blijven bestaan.

U hebt geen garantie dat u hetzelfde krijgt als nu. Overigens wel als u in 2018 met pensioen gaat, daar zijn met uw werkgever afspraken over gemaakt. Wat u daarna precies krijgt, hangt af van de situatie op dat moment. Uw pensioen kan hetzelfde zijn, maar ook hoger of lager. De rentestand, de ontwikkeling van de levensverwachting en de verhouding mannen en vrouwen binnen het fonds zijn daarvoor bepalend.

U kunt een gat oplossen door gebruik te maken van de verschillende flexibiliseringskeuzes, bijvoorbeeld door uw pensioen eerder te laten ingaan.

Eind februari 2018 ontvangt iedere actieve of oud-deelnemer een brief, waarin we precies aangegeven wat de gevolgen voor hem of haar individueel zijn. Ook geven we in PensioenActueel van maart 2018 meer informatie over de aanleiding en achtergrond van de nieuwe pensioenrichtleeftijd.

Nee, alleen het ouderdomspensioen rekenen we om. De verandering van de pensioenleeftijd heeft geen invloed op de hoogte van uw levenslange partnerpensioen per 31-12-2017.

Het ouderdomspensioen dat bij de scheiding is verevend, volgt het ouderdomspensioen van de deelnemer. Dit betekent dat we het verevende pensioen ook omrekenen en aanpassen aan de nieuwe pensioenleeftijd.

Binnen SBZ Pensoen is het niet mogelijk om pensioen bij te sparen. Extra pensioen sparen kun u uiteraard wel zelf regelen via een bank of verzekeraar.

U mag op z’n vroegst uw pensioen vanaf uw 60e laten uitkeren. Let op: als u eerder dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, moet u een verklaring tekenen dat u stopt met werken.

Als u uw ouderdomspensioen wilt uitstellen, is geen doorwerkverklaring nodig. Maar als u uw tijdelijk ouderdomspensioen wilt uitstellen, is wel een doorwerkverklaring nodig.

Ja, SPA gaat de nieuwe pensioenaanspraken aanpassen in lijn met de wijzigingen in de Achmea-cao (voor zover de aanspraken onder de SPA-pensioenregeling vallen).

Ja, de toeslagregeling blijft bestaan zoals in het pensioenreglement is vastgelegd. Dit geldt zowel voor opgebouwde pensioenrechten als ook voor uw toekomstige pensioenopbouw.

Er zijn steeds meer pensioengerechtigden en neemt het aantal mensen dat werkt af. Dus komt de betaalbaarheid van onze oudedagsvoorziening onder druk te staan.

Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende geld is om de pensioenen te kunnen blijven betalen, stijgt de AOW-leeftijd in stappen van 67 naar 68 jaar. Ook zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw aangepast. De bij SBZ Pensioen aangesloten werkgevers moesten kiezen tussen een lagere maximale opbouw per jaar of een latere pensioenrichtleeftijd. Net als alle werkgevers heeft ook uw werkgevers gekozen voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Deze is ingegaan op 1 januari 2018. SBZ Pensioen heeft ervoor gekozen de reeds voor 1 januari 2018 opgebouwde rechten ook met pensioenleeftijd 68 jaar te administreren. Dit houdt de administratie eenvoudig en daarmee stijgen de kosten niet. Uw opbouwpercentage is niet gewijzigd.

Net als alle werkgevers heeft ook uw werkgever gekozen voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Deze is ingegaan op 1 januari 2018. Dit besluit geldt voor de opbouw van aanspraken vanaf 1 januari 2018. SBZ Pensioen heeft ervoor gekozen de reeds voor 1 januari 2018 opgebouwde rechten ook met pensioenleeftijd 68 jaar te administreren. Dit houdt de administratie eenvoudig en daarmee stijgen de kosten niet.

Net als alle werkgevers heeft ook uw werkgever gekozen voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Deze is ingegaan op 1 januari 2018. SBZ Pensioen heeft ervoor gekozen de reeds voor 1 januari 2018 opgebouwde rechten ook met pensioenleeftijd 68 jaar te administreren. Dit houdt de administratie eenvoudig en daarmee stijgen de kosten niet.

De eigen bijdrage blijft gelijk. Deze wordt overigens vastgesteld in de cao van uw werkgever en staat los van de nieuwe pensioenleeftijd.

Uw gemaakte keuze blijft gehandhaafd. Als uw pensioen nog niet is ingegaan en u wilt door de wijzigingen een andere keuze maken, dan kunt u contact opnemen met de pensioendesk:

U kunt een mail sturen naar info@sbzpensioen.nl of het contactformulier invullen. Ons telefoonnummer is 030 245 30 01 .

U kunt een mail sturen naar info@sbzpensioen.nl of het contactformulier invullen. Ons telefoonnummer is 030 245 30 01 .

Top 5 werknemers

Als u pensioen opbouwt, krijgt u één keer per jaar een pensioenoverzicht van ons. Uw laatste pensioenoverzicht staat ook in Mijn SBZ. Bouwt u geen pensioen meer bij ons op of bent u gepensioneerd? Dan krijgt u ook jaarlijks een pensioenoverzicht van ons. U kunt bij ons een kopie van uw laatste pensioenoverzicht opvragen.

Als u binnen of naar Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We krijgen uw gegevens al van de gemeente waar u woont. Verhuist u naar of binnen het buitenland? Of verandert uw correspondentieadres? Stuur dan een adreswijziging met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar SBZ Pensioen.

Bij onze pensioenregeling gaat u met pensioen als u 67 jaar bent. U mag ook eerder of later stoppen met werken. Bijvoorbeeld tegelijk met uw eerste AOW-uitkering.

De kosten voor uw pensioenregeling worden per deelnemer vastgesteld en hangen af van uw leeftijd en salaris. SBZ werkt niet met een zogenaamde doorsneepremie, waarbij iedere deelnemer dezelfde premie betaalt.

De kosten per deelnemer brengen we rechtstreeks in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever mag u om een eigen bijdrage vragen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Cao voor de Zorgverzekeraars. Als uw werkgever niet onder deze Cao valt, maakt u hierover afspraken als u in dienst komt.

In uw arbeidsovereenkomst staat hoeveel uw eigen bijdrage is. U kunt dit ook zien op uw salarisstrook.

Als u gaat trouwen, hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. Gaat u samenwonen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd zelf aan in Mijn SBZ.