Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw (opgebouwd) pensioen in de Middelloonregeling en het nabestaandenpensioen in de Beschikbarepremieregeling kunnen worden verhoogd met een toeslag. De verhoging is 1,88% per 1 januari 2024. Dat is de maximaal mogelijke toeslag bij de wettelijke regels.

De prijzen zijn volgens de index gedaald 
Als pensioenfonds kijken wij onder andere naar de Financiële situatie maar ook naar de Laatste prijsontwikkelingen (consumentenprijsindicaties) van het CBS.

Tussen oktober 2022 en oktober 2023 zijn de prijzen met 2% gedaald. Daardoor zou SBZ Pensioen uw pensioen dit jaar niet kunnen verhogen.  Deze prijsdaling kan anders voelen dan wat u zelf merkt. Hoe komt dat? Het CBS vond dat ze de energieprijzen van vorig jaar te hoog hadden vastgesteld. Daarom hebben ze de manier waarop ze deze prijzen berekenen veranderd. In de daling van de prijsindex zit dus ook een aanpassing van vorig jaar.

SBZ Pensioen stapt over naar een gemiddelde inflatie
Het bestuur van SBZ Pensioen wil u graag een stabiel en waardevast pensioen bieden. De grote schommelingen in de prijsontwikkeling helpen daar niet bij. Daarom hebben bestuur en sociale partners besloten om te gaan kijken naar de gemiddelde prijsontwikkeling*. Dit heeft voor- en nadelen.

Een voordeel is meer stabiliteit en per 1 januari 2024 een toeslag van 1,88%. Deelnemers die al met pensioen zijn, of over een aantal jaar met pensioen gaan, merken dit direct of heel snel in hun portemonnee. Voor onze jongere deelnemers zit er ook een nadeel aan. Door deze toeslag daalt onze dekkingsgraad met 2,3%-punt. Hierdoor kan het zijn dat mogelijke toeslagen in de jaren na 2024 nét iets lager zijn, als er verder niks verandert. Een jongere heeft nu nog niet zoveel pensioen opgebouwd als later. Een toeslag later heeft dus meer voordeel dan een zelfde toeslag nu. We hebben berekend dat dat naar verwachting 0,1% scheelt in de portemonnee van jongeren wanneer zij met pensioen gaan. Voor de leeftijdscategorie 48-58 scheelt het 0,3 tot 0,4%. Dit nadeel voor een jongere ten opzichte van een oudere bestaat altijd bij het geven van een toeslag. Daarom neemt SBZ Pensioen een dergelijk besluit nooit zomaar.

Het bestuur heeft de voor- en nadelen gewogen en besloten om over te stappen naar een gemiddelde inflatie. Op basis van deze nieuwe methode is de toeslag per 1 januari 2024 1,88%.

Hieronder leest u meer over de toeslag per regeling.
De verhogingen verwerken wij uiterlijk in de uitkeringen van maart 2024, uiteraard met terugwerkende kracht.

Uw pensioen in de Middelloonregeling stijgt per 1 januari 2024 met 1,88%
Verhogen met een toeslag is mogelijk wanneer de dekkingsgraad boven de 110% ligt. De beleidsdekkingsgraad met 122% op peildatum 31 oktober 2023 was hoger. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen. Per 1 januari 2024 verhogen wij de pensioenen in de Middelloonregeling met 1,88% van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die een premievrij pensioen heeft. De toeslagverlening is ook van toepassing op het nabestaandenpensioen.

Krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen?
De verandering van dit pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. U krijgt begin 2024 persoonlijk bericht over de aanpassing per 1 januari 2024.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing. De toeslagverlening van 1,88% is wel van toepassing op het ingegaan partner- en wezenpensioen. 

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing.

*Gemiddelde prijsindexcijfer van de 12 maanden voorafgaand aan oktober ten opzichte van het gemiddelde prijsindexcijfer van de 12 maanden daaraan voorafgaand.

Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. De toeslag mogen we alleen verlenen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Deze geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen.

Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan mogen we geen toeslag verlenen.
Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen.

Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad was per peildatum 31 oktober 2023: 122%. Dit is hoger dan de vereiste 110%. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen.

Per 1 juli 2022 is het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd op het gebied van toeslagverlening. Het is mogelijk gemaakt dat pensioenfondsen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag mogen toekennen. SBZ Pensioen kan hier helaas geen gebruik van maken. Het is daarvoor noodzakelijk dat er een intentie wordt uitgesproken dat de bestaande pensioenen in de Middelloonregeling bij invoering van het nieuwe pensioenstelsel variabel worden gemaakt. Dat is een groot besluit dat nog niet is genomen.

Wij informeren u als hier meer bekend over is. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws.

Hoe betalen we een pensioenverhoging?
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Hoeveel steeg uw pensioen in de laatste 5 en 10 jaar?
In de Voorwaardelijkheidsverklaring vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar. Deze is van toepassing op de Middelloonregeling. U kunt uw werkgever om meer informatie vragen.

Downloads