Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw pensioen in de Middelloonregeling kan worden verhoogd met een toeslag. Uw pensioen in de Nettopensioenregeling kent geen toeslagverlening.

Wanneer verhogen we uw pensioen?
Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. Deze verhoging van het pensioen noemen we een 'toeslag'. Die mogen we alleen verlenen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad per peildatum 31 oktober 2020 was met 101,4% helaas lager dan de vereiste 110%.

Uw pensioen in de Middelloonregeling verhogen we in 2021 niet
Per 1 januari 2021 verhogen wij de pensioenen (Middelloonregeling) van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft, niet. Doet uw werkgever mee met de toeslagreserve? Wij maken binnenkort bekend of er een extra toeslagverlening over 2020 toegekend wordt uit de toeslagreserve. En zo ja, met hoeveel. Let op: per 1 januari 2021 is de toeslagreserve afgeschaft. Over 2021 wordt er dus geen extra toeslagverlening uit de toeslagreserve meer toegekend.

Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Deze geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen: de toegezegde pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

Voor het bepalen van de verhoging gelden regels

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan kunnen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen. Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Hoe betalen we een pensioenverhoging?
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Hoeveel steeg uw pensioen in de laatste 5 en 10 jaar?
In de Voorwaardelijkheidsverklaring vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar. U kunt uw werkgever om meer informatie vragen.

Pensioen in de Nettopensioenregeling verhogen wij niet
Doet u ook mee aan de Nettopensioenregeling? Voor dit pensioen geldt geen toeslagverlening.

Downloads