Privacyverklaring

U neemt of nam deel aan de pensioenregeling van SBZ Pensioen. Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons aan de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) houden. Hoe wij dat doen, leggen wij hieronder aan u uit.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres of burgerservicenummer. Maar wij hebben ook uw geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gegevens van uw eventuele partner en kinderen, salarisgegevens (salaris, parttimepercentage) en de hoogte van het opgebouwde of uit te keren pensioen.

In specifieke situaties verwerken we daarnaast ook gegevens over arbeidsongeschiktheid, contactgegevens (telefoonnummer, emailadres) , cookies van onze website en verleende toestemmingen (zoals voor het ontvangen van digitale informatie). Meer informatie over cookies leest u in de cookieverklaring.

Van welke mensen hebben wij persoonsgegevens?
Wij hebben persoonsgegevens van:
•  deelnemers
•  mensen die deelnemer waren (gewezen deelnemers)
•  mensen die een uitkering van het pensioenfonds ontvangen (zelf, of vanwege overlijden van hun partner, vader of moeder)
•  mensen die onze website bezoeken en/of contact met ons opnemen.

Deze gegevens hebben wij ontvangen van uzelf, van uw werkgever of van (semi) overheidsinstanties zoals het UWV of de gemeente.

Mogen wij zomaar persoonsgegevens verwerken?
De AVG bepaalt dat wij persoonsgegevens mogen verwerken in de volgende gevallen:

 • als er sprake is van de uitvoering van een overeenkomst: u heeft met uw werkgever afspraken gemaakt over uw pensioen. Deze afspraken zijn vastgelegd in uw (collectieve) arbeidsovereenkomst of in een pensioenovereenkomst. Om deze afspraken uit te kunnen voeren, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • als er sprake is van een wettelijke grondslag: in andere wetten dan de AVG kan worden bepaald dat wij persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de pensioenregeling. Denk hierbij aan de Pensioenwet en de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
 • in incidentele gevallen, op grond van:
  •  uitdrukkelijke toestemming van u
  •  een gerechtvaardigd belang
  •  het uitvoeren/nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen/afspraken
  •  bescherming van uw vitale belangen.

Wat doen wij met deze persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens. Onder verwerking verstaan wij onder andere het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen en raadplegen van uw persoonsgegevens. Wij berekenen hiermee bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen. Maar ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit uw pensioen. Zo lang wij deze gegevens nodig hebben om uw pensioen goed te kunnen berekenen, administreren en uit te keren, bewaren wij uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de bewaartermijnen zoals deze wettelijk gelden. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de uitvoering van de pensioenregeling, en de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Zo lang wij uw persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd. Dit geldt niet alleen voor de wijze van aanlevering van deze gegevens, maar ook voor hoe we deze gegevens vervolgens gebruiken. Hiervoor hebben wij beleid ontwikkeld, dat periodiek wordt getoetst en waar nodig aangescherpt. Als wij gebruik maken van uitbestedingspartners, dan stellen wij minimaal dezelfde eisen aan die partijen. Daarbij maken wij bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe de betreffende uitbestedingspartner de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. Deze eisen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Soms moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Dit doen wij alleen als wij hiertoe verplicht zijn, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV en de toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt uw privacy
U mag:

•  uw persoonsgegevens inzien
•  uw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen
•  uw persoonsgegevens laten wissen
•  uw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken
•  uw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren uw gegevens dan niet meer
•  bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
•  uw eerder verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken
•  bezwaar maken tegen het onderworpen worden aan profilering. Van profilering is sprake wanneer wij een geautomatiseerd besluit nemen dat voor u gevolgen met zich meebrengt.

Hoewel de AVG u deze rechten toekent, betekent dit niet dat u altijd van deze rechten gebruik kunt maken. Sommige gegevens dient u of uw werkgever verplicht aan het pensioenfonds aan te leveren, omdat het pensioenfonds anders de pensioenregeling niet kan uitvoeren.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die toezicht houdt op de afspraken omtrent privacy en gegevensbescherming binnen het pensioenfonds. De taken van de Functionaris Gegevensbescherming zijn vastgelegd in het privacybeleid van het fonds.

Kijk af en toe of de privacyverklaring is veranderd
Wij kunnen de privacyverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet.

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
Dat kunt u bij ons doen of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals hieronder vermeld. U kunt ook naar de rechter gaan.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail of telefonisch op deze website via Contact. Ook kunt u contact opnemen met:

 • De Functionaris Gegevensbescherming van SBZ Pensioen, dit is de heer Albert de Jong van het Nederlands Compliance Instituut. De heer de Jong is te bereiken via:
  •  telefoon: 088 99 88 100 of 06 83 17 29 15, of
  •  e-mail: a.dejong@compliance-instituut.nl, of
  •  post: Jan Leentvaartlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam

Deze versie is van 29 maart 2022