Uitkomsten van ons Risicobereidheidsonderzoek

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. SBZ Pensioen moet hiervoor de komende tijd keuzes maken over onder andere het beleggingsbeleid en duurzaam beleggen. We vinden het belangrijk om rekening te houden met uw voorkeuren. In maart 2022 kon u uw mening geven door deel te nemen aan ons Risicobereidheidsonderzoek. Bedankt voor het laten horen van uw stem! We nemen u graag mee in de uitkomsten.

Wat is risicobereidheid?
Risicobereidheid geeft inzicht in de vraag hoeveel risico’s de deelnemers willen en kunnen lopen. De risicobereidheid kan je vertalen in een beleggingsmix. In ons risicobereidheidsonderzoek vroegen wij u hoeveel risico u wilt nemen en op welke manier u een tegenvaller kunt opvangen. Ook peilden wij uw mening over het gebruik van een buffer en keuzevrijheid tussen stabiel en variabel pensioen. Kosten en uitsluitingen van beleggingen kwamen ook aan bod. We nemen u graag mee in de uitkomsten.

Bedankt voor het laten horen van uw stem!
2.808 deelnemers (16% van alle de uitgenodigde deelnemers) hebben het onderzoek ingevuld. Dit is een representatieve groep van actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden.

De uitkomsten in grote lijnen en wat we daarmee gaan doen

 • De gemiddelde risicobereidheid uit de respons past bij de bestaande neutrale Lifecycle in de Beschikbarepremieregeling. We zien ook veel deelnemers die (veel) meer of minder risico willen lopen. De spreiding is breder dan bij andere pensioenfondsen waarvoor een risicobereidheidsonderzoek is uitgevoerd.
 • Pensioengerechtigden zijn over het algemeen minder bereid om risico te nemen dan (gewezen) deelnemers die hun pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben. Gemiddeld zijn de hogere inkomensgroepen meer risicobereid. Grofweg een kwart van de gepensioneerden kiest één van de twee profielen met de minste spreiding in de pensioenuitkomst en ruim 40% van de gepensioneerden geeft de voorkeur aan een stabiel pensioen in plaats van een variabel pensioen.
  Deze uitkomsten nemen wij mee in het ontwerp voor de toekomstige pensioenregeling die sociale partners kiezen.
 • De deelnemers die voor minder risico kozen zijn iets defensiever dan de defensieve Lifecycle in onze bestaande Beschikbarepremieregeling.
  Wij gaan dan ook onderzoeken of en hoe wij deze Lifecycle kunnen aanpassen.
 • Eén op de vijf deelnemers zegt een tegenvaller op pensioendatum niet op te kunnen vangen. Het is duidelijk te zien dat deelnemers die een lage risicobereidheid hebben ook vaker aangeven een tegenvaller niet op te kunnen vangen. Eén op de vijf deelnemers heeft naast zijn/haar pensioen niets geregeld. Ouderen hebben gemiddeld het minst aantal andere zaken geregeld voor hun oude dag.
 • Onder niet-gepensioneerden is er een grote voorkeur om zelf te kunnen kiezen hoeveel risico ze lopen met hun pensioen. Onder gepensioneerden is die behoefte er minder. Een ruime meerderheid vindt het belangrijk om zelf een keuze te kunnen maken tussen een stabiele en een variabele uitkering.
  Deze uitkomsten nemen wij mee in het ontwerp voor de toekomstige pensioenregeling die sociale partners kiezen.
 • De grootste groep vindt dat bij een onverhoopte verlaging van de opgebouwde pensioenen iedereen evenveel moet inleveren. De meerderheid vindt het belangrijk om een reservepotje aan te houden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Een reservepotje is nodig om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Een kwart wil geen reservepotje.
  Deze uitkomsten nemen wij mee in het ontwerp voor de toekomstige pensioenregeling die sociale partners kiezen.
 • Een groot deel is het ermee eens dat SBZ Pensioen iets meer kosten maakt voor een kans op meer rendement. Dit mag voor een deel van de respondenten wel iets minder zijn dan nu. Er zijn weinig deelnemers die kiezen voor meer kosten dan nu.
  Wij blijven kritisch op alle kosten en vermijden kosten die niets opleveren.
 • De belangrijkste gewenste uitsluiting bij maatschappelijk verantwoord beleggen is ‘controversiële wapens, zoals clusterbommen’. Kort daarop volgen bedrijven die kinderarbeid gebruiken, bedrijven die bijdragen aan de schending van mensenrechten en bedrijven die grote milieuschade veroorzaken. Slechts 8% vindt het niet nodig om bepaalde bedrijven uit te sluiten. Van de soorten bedrijven die SBZ Pensioen nog niet actief uitsluit zijn ontbossing en gokindustrie vaak genoemd.
  Aangezien deze onderwerpen ook aansluiten bij onze thema’s milieu/klimaat en (geestelijke) gezondheidszorg zullen wij ontbossing en gokindustrie nader onderzoeken.