De actuele dekkingsgraad is 125,7%, de beleidsdekkingsgraad is 122,0%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gedaald van 127,2% naar 125,7%. Dit niveau ligt boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind oktober 2023 uit op 122,0%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. 

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in oktober 2023 beïnvloed hebben

  • Licht gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • De waarde van onze beleggingsportefeuille is licht gedaald
    Zowel de beleggingen als de verplichtingen dalen licht. Per saldo wijzigt de dekkingsgraad dus niet.

Aan het einde van ieder kwartaal informeren wij u hieronder over de rendementen van het afgelopen kwartaal.

Middelloonregeling

Over het derde kwartaal presteerde de totale beleggingsportefeuille van de Middelloonregeling negatief met een rendement van –1,27%. Omdat de verplichtingen harden daalden dan de beleggingen steeg de dekkingsgraad wel.

Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling

Bij een premieregeling is het verleidelijk om alleen naar het beleggingsresultaat te kijken. Een lager pensioenkapitaal betekent echter niet altijd een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Hoeveel pensioen u met uw pensioenkapitaal kunt inkopen is ook afhankelijk van de rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen bij hetzelfde kapitaal. Wilt u weten hoeveel pensioen u ongeveer kunt aankopen van uw huidige pensioenkapitaal? Log dan in op uw persoonlijke portaal via Mijn Pensioen. Om u een idee te geven laten we hier het effect op de verwachte pensioenuitkering zien van een aantal deelnemers in de neutrale lifecycle op basis van doorbeleggen na pensioendatum. Het gaat hier om een vereenvoudigde berekening op basis van fictieve deelnemers.


Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille Q3 2023  Wijziging “prijs van pensioen” Q3 2023  Totaal effect op verwachte pensioenuitkering Q3 2023 
28 jaar
 -2,6%  23,0% goedkoper  26,5%
38 jaar  -2,6%  19,7% goedkoper  21,3%
48 jaar  -2,8%  15,7% goedkoper  15,4%
58 jaar  -3,4%  10,4% goedkoper  7,9%

Voor de 28-jarige fictieve deelnemer was het rendement in de beleggingsportefeuille negatief en had de rentestijging over het derde kwartaal een positief effect op de prijs van pensioen. Die daalt met 23,0%. Per saldo kan een 28-jarige fictieve deelnemer die in de neutrale lifecycle belegt aan het einde van het kwartaal een 26,5% hoger pensioen inkopen.

Neemt u deel aan Collectief Variabel Pensioen (CVP)? Dan wordt uw aanspraak ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het voorgaande kalenderjaar. Het betreft niet alleen beleggingsresultaten, maar ook resultaten op andere gedeelde risico’s zoals overlijden. Het resultaat over de eerste drie kwartalen van 2023 was 5,1% voor het CVP van de Beschikbarepremieregeling en 4,8% voor het CVP van de Nettopensioenregeling. Het is nog afwachten wat de resultaten aan het einde van het jaar zijn. Want dat bepaalt de jaarlijkse bijstelling van uw pensioen. Ook is belangrijk om te weten dat het resultaat niet in een keer wordt verwerkt, maar gespreid wordt over de volgende drie jaar.


Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie