Pensioenreglementen op enkele punten gewijzigd

Het Bestuur van SBZ Pensioen heeft de pensioenreglementen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de wijzigingen gaat in op 31 december 2023. De andere wijzigingen gaan in op 1 januari 2024. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Wijziging per 31 december 2023

De verhoging van pensioen wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde prijsverandering
Als pensioenfonds kijken we bij het geven van toeslagen naar de financiële situatie van het pensioenfonds en naar de laatste prijsveranderingen van het CBS. Het afgelopen jaar waren er grote veranderingen in de prijzen. Het bestuur vroeg zich af of de prijsverandering die het gebruikte wel de meest passende was. Uiteindelijk hebben het bestuur en de sociale partners besloten om in het vervolg naar de gemiddelde prijsverandering te kijken.

Daarom is de definitie van de prijsindex in de Beschikbarepremieregeling en Middelloonregeling veranderd. We kijken nu niet meer naar een prijsverandering op een vast tijdstip maar naar een gemiddelde over een heel jaar. In de Nettopensioenregeling stond ook de definitie van de prijsindex. Maar omdat deze prijsindex niet voor de Nettopensioenregeling geldt, is de definitie daar weggehaald.

U kunt de voor- en nadelen en de effecten op de toeslagen teruglezen bij Verhoging van pensioen.

Wijzigingen per 1 januari 2024

De grens voor het voortzetten van partnerpensioen, nadat u stopt met deelnemen, is gewijzigd
In de Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling blijft een partnerpensioen verzekerd als u stopt met deelnemen en een partner heeft. Tot 2023 kon het partnerpensioen niet verzekerd worden als het geschatte ouderdomspensioen lager was dan de afkoopgrens. Vanaf 2024 mag het geschatte partnerpensioen niet onder de afkoopgrens liggen. Deze afkoopgrens bedraagt in 2024 € 592,51.

U mag uw pensioen tot 5 jaar voor uw AOW-leeftijd eerder laten beginnen zonder verklaring
U hoeft geen verklaring meer te geven dat u stopt met werken in dezelfde mate als u met pensioen gaat. Dit is afgeschaft. SBZ Pensioen volgt daarmee de belastingregels die soepeler zijn geworden.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan niet meer hoger worden dan wettelijk is bedoeld
In de Beschikbarepremieregeling en Middelloonregeling wordt het pensioen voor mensen die niet kunnen werken vanwege ziekte (arbeidsongeschiktheidspensioen) elk jaar aangepast op basis van de huidige WIA-uitkeringsgrens. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidspensioen elk jaar opnieuw wordt bepaald. Dit was al zo. De tekst is wel wat verduidelijkt.

In de Beschikbarepremieregeling en Middelloonregeling wordt de manier waarop de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt bepaald voor mensen die parttime werken aangepast. Door deze aanpassing kan het arbeidsongeschiktheidspensioen voor iedereen die na 1 januari 2024 arbeidsongeschikt wordt, niet meer hoger worden dan wettelijk is toegestaan en is bedoeld.

Als u valt onder de CAO Zorgverzekeraars blijft het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt gelijk, voor het partnerpensioen wordt het percentage lager
Verschillende werkgevers houden het deel van uw salaris waarover u geen pensioen krijgt , hetzelfde als vorig jaar. Dit doen ze omdat u dan pensioen opbouwt over een groter deel van uw salaris. Door deze verandering moeten ze het percentage van het partnerpensioen verlagen (van 1,325% naar 1,25%). Het lagere percentage verlaagt het bedrag van uw partnerpensioen. Maar omdat u pensioen opbouwt over een groter deel van uw salaris, wordt dit bedrag voor de meeste betrokkenen weer iets hoger. Het is verschillend per persoon hoe dit uitpakt.

Aanpassing bedragen
Zoals elk jaar pasten wij verschillende bedragen aan. Denk aan de franchise (het bedrag waarover u bij SBZ Pensioen geen pensioen opbouwt omdat er AOW is), het grensbedrag voor de Nettopensioenregeling en andere, gewijzigde bedragen als gevolg van wettelijke aanpassingen.

Tekstuele wijziging
Tot slot maakten wij tekstuele wijzigingen om de leesbaarheid en begrijpbaarheid te vergroten. Lees meer over de pensioenregelingen van SBZ Pensioen in de Pensioen 1 2 3 of het pensioenreglement.

PENSIOEN 1-2-3

Heeft u nog vragen?
Neem Contact op met ons klantteam. U kunt mailen of bellen. Wij helpen u graag!