Pensioenreglementen op enkele punten gewijzigd

Het Bestuur van SBZ Pensioen heeft de pensioenreglementen op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen gingen in op 1 januari 2022. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Actualiseren nieuwe cijfers
Zoals elk jaar veranderen er cijfers, zoals het maximaal salaris waarover u pensioen kunt opbouwen. Deze cijfers, die elk jaar bepaald worden door de overheid, hebben wij aangepast.

Andere plek ‘flexibiliseringsfactoren’
De factoren waarmee het fonds rekent zijn vanaf nu niet meer opgenomen in het pensioenreglement, maar staan op de website bij Downloads, onder kopje 'Statuten en reglementen' en bij Pensioen 1-2-3, laag 3. Deze factoren worden bijvoorbeeld gebruikt als u uw partnerpensioen wilt omzetten in ouderdomspensioen (of andersom) of als u eerder (of later) met pensioen wilt.

Verduidelijkingen bij arbeidsongeschiktheid
Op een aantal punten hebben wij de regels rondom uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid verduidelijkt. Hierbij is de inhoud van de afspraken niet gewijzigd. Wij omschrijven nu onder andere duidelijker:

  • Hoe wij omgaan met wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid van oud-deelnemers, waarvan de werkgever inmiddels niet meer aangesloten is bij SBZ Pensioen.
  • Welke regels gelden wanneer een werkgever overgaat van de Middelloonregeling naar de Beschikbarepremieregeling tijdens de 1e 2 jaar ziekte van een deelnemer.
  • Dat er bij arbeidsongeschiktheid geen recht is op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw over eventuele extra spaarpremie die een deelnemer inlegt in de Beschikbarepremieregeling en/of de Nettopensioenregeling.
  • Op welke manier de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen jaarlijks wordt vastgesteld.

Dekking van het ANW-hiaat
Het ouderdomspensioen gaat standaard in op de 1e dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. Maar u kunt uw pensioendatum ook vervroegen of uitstellen. Zo kunt u kiezen voor ingang van het ouderdomspensioen op de AOW-leeftijd. U moet dan kiezen tussen de 1e van de maand voorafgaand aan, of volgend op de voor u geldende AOW-datum. Kiest u voor de laatste optie, dan kon dit volgens het reglement zoals dit in 2021 gold, in de praktijk voor u ongewenste gevolgen hebben. In het huidige pensioenreglement is dit opgelost.

Voorbeeld
Heeft uw werkgever een tijdelijk partnerpensioen meeverzekerd bij SBZ Pensioen? En wilt u na het einde van uw dienstverband uw pensioen in laten gaan per de eerste van de maand na uw AOW-datum? De ingangsdatum van uw pensioen wijkt dan af van de datum van het einde van uw dienstverband zoals bepaald in de cao Zorgverzekeraars en de cao Verzekeringsbedrijf. Dat dienstverband eindigt namelijk op de AOW-datum zelf.

In dit geval had uw partner volgens het reglement in 2021 bij uw overlijden geen recht op een tijdelijk partnerpensioen ter dekking van het Anw-hiaat. Deze dekking verviel, omdat de pensionering niet direct volgt op het stoppen van het dienstverband. Deze situatie vinden wij ongewenst en daarom hebben wij per 1 januari 2022 de omschrijving in het pensioenreglement aangepast. Uw partner blijft in dit voorbeeld voortaan bij uw overlijden recht houden op een tijdelijk partnerpensioen.


Pensioen 1-2-3