Veelgestelde vragen

16 meestgestelde vragen en de antwoorden

SBZ Pensioen regelt het pensioen voor werknemers van organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekerings- en de financiële sector in de breedste zin van het woord.

Wilt u zich aansluiten bij SBZ Pensioen? U kunt zich aansluiten als u 10 of meer werknemers in dienst heeft. Meer hierover leest u bij Aansluiten bij dit fonds.

Pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de spelregels die in de Pensioenwet staan. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert dit. DNB kijkt onder andere of de beleggingen verantwoord plaatsvinden en of het financiële beheer en de administratie van het pensioenfonds in orde is.

De tweede helft van 2022 is cruciaal voor de invoering van het nieuwe pensioencontract.

SBZ Pensioen wil als één van de eerste overgaan. Liefst in 2024. Om dat waar te kunnen maken zullen sociale partners nog knopen moeten doorhakken. Bijvoorbeeld over de contractkeuze.

Het nieuwe pensioenstelsel biedt de keus uit een solidair en een flexibel pensioencontract. Belangrijk verschil tussen beide: het flexibele contract biedt de deelnemer meer persoonlijke keuzevrijheid, het solidaire contract houdt een extra buffer aan tot 15% om voor de langere termijn meer zekerheid te bieden.

Het is niet de taak van het bestuur van SBZ Pensioen om werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers te adviseren. Wel kan het pensioenfonds aangeven welk contract het meest evenwichtig tegemoetkomt aan de diverse belangen van alle betrokkenen (jong, oud, actief, gepensioneerd of ‘slaper’). Het bestuur is ervan overtuigd dat het flexibele contract de beste oplossing is.

SBZ Pensioen organiseert regelmatig een werkgeversbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten informeert SBZ Pensioen over de stand van zaken en benodigde acties. Zodra er nieuws is over het nieuwe pensioenstelsel informeren wij u ook via deze website en onze werkgeversnieuwsbrief. Veel werkgevers hebben wij ook al persoonlijk gesproken. Heeft u nog geen persoonlijk overleg gehad met ons, neem dan contact op met Edwin Schokker, 06 53 16 96 73 of e-mail.

Graag houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen bij SBZ Pensioen. Hiervoor sturen wij regelmatig een e-mailnieuwsbrief. Ontvangt u deze nieuwsbrief niet? Geef ons dan uw e-mailadres door. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Ook organiseert SBZ Pensioen regelmatig een werkgeversbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten informeert SBZ Pensioen over de stand van zaken, maar geeft u ook de kans om met elkaar vragen en knelpunten te bespreken.

SBZ Pensioen voert verschillende regelingen uit. Dit zijn de Middelloonregeling, de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling. De uitvoeringsovereenkomst en de werkgeversbijlage zijn ter ondertekening aan u verstuurd. In de werkgeversbijlage staan regelingspecifieke kenmerken. Wilt u een kopie ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Op deze website staat uitgelegd wat de Beschikbarepremieregeling inhoudt. Daar vindt u ook een video over de Beleggingsbalans. In onze toolbox vindt u een basispresentatie (pptx) waarin onze pensioenregelingen zijn uitgewerkt. De beschikbare premieregeling staat hier ook bij. Wilt u meer uitleg over wat SBZ Pensioen voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met Edwin Schokker, 06 53 16 96 73 of e-mail.

U ontvangt iedere maand een factuur aan het eind van de maand. U betaalt de premiebedragen op deze factuur. Kijk voor meer informatie bij Premiebetaling.

SBZ Pensioen levert jaarlijks gegevens aan voor het uniform pensioenoverzicht (UPO). We gaan daarbij uit van de gegevens die we van u, de werkgever, krijgen. Geeft een werknemer bij u aan dat de gegevens niet juist zijn? Lever dan de juiste gegevens aan via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wij passen de gegevens in onze administratie daarna aan. Twijfelt u? Neem dan contact op met SBZ Pensioen.

SBZ Pensioen maakt voor de verwerking van loon- en dienstverbandgegevens gebruik van Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Door een koppeling met het salarissoftwarepakket blijft de pensioenadministratie en facturatie gebaseerd op de actuele gegevens.

Vut en onbetaald verlof doorgeven
Helaas kunnen niet alle mutaties via de UPA worden doorgegeven, zoals ingang Vut en onbetaald verlof. Deze wijzigingen geeft u door aan de pensioenadministratie via e-mail.

Werken na AOW-leeftijd doorgeven
Bij het doorwerken na de AOW-leeftijd (pensioenopbouw moet doorlopen) én ingang van het ouderdomspensioen is het van belang dat er een afmelding op het oude nummer inkomstenverhouding (ikv) plaatsvindt en een aanmelding op het nieuwe ikv-nummer. De lopende polis verandert van status ‘actieve deelnemer’ naar status ‘ingang pensioen’. De pensioenopbouw stopt.
Gaat het pensioen nog niet in? Dan is een afmelding niet noodzakelijk, omdat de polis dan niet wijzigt.

Ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering? Mogelijk is er recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije voortzetting van de pensioenregeling. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen (pdf). Stuur dit naar het pensioenfonds via e-mail. U kunt het ingevulde formulier ook uploaden via het werkgeversportaal (UPA).

Om uw werknemers te informeren over hun pensioen heeft SBZ Pensioen een toolbox voor werkgevers ontwikkeld. In de toolbox vindt u allerlei handige communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld banners die u kunt gebruiken voor presentaties of op uw intranet. Zo is er een indienstpakket en een uitdienstpakket. Bekijk de mogelijkheden in de Toolbox.

SBZ Pensioen probeert ieder jaar de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen voor de Middelloonregeling te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening.

SBZ Pensioen heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betaalt SBZ Pensioen uit de algemene reserves van het pensioenfonds. Aan de hand van de financiële positie kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke toeslagverlening. Bij een slechte financiële positie wordt geen verhoging toegekend. Er is door een eventuele verhoging in de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.Voor de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling gelden andere regels voor toeslagverlening.

Kijk hiervoor bij Verhoging van pensioen.

De contactpersoon bij uw bedrijf voor SBZ Pensioen kunt u laten wijzigen. Stuur dan een e-mail naar het pensioenfonds.

Op deze website vindt u veel informatie over de meeste onderwerpen. U kunt uw werknemers zelf informeren over hun pensioen. In de Toolbox vindt u hiervoor handige communicatiemiddelen. Zo hebben we een indienstpakket voor nieuwe werknemers en een uitdienstpakket voor werknemers die uit dienst gaan. Hier staat in wat zij zelf moeten regelen. En in de Checklist werkgevers (pdf) staat hoe u als werkgever met uw werknemers in gesprek kunt gaan over pensioen.

Werknemers kunnen op de hoogte blijven via deze website, Mijn Pensioen (hun persoonlijk portaal), persoonlijke brieven, nieuwsbrieven en webinars. Wij zoeken ook graag met u de samenwerking voor gastsprekers op uw events en kruisbestuiving via uw intranet.

SBZ Pensioen communiceert liefst via privé-e-mailadres (oud-)werknemers
SBZ Pensioen communiceert zoveel mogelijk digitaal met uw werknemers. Daarvoor is het van belang dat wij de e-mailadressen van uw werknemers hebben. U helpt ons enorm door het belang hiervan bij uw werknemers onder de aandacht te brengen. Vraag uw medewerker bij in- en uitdiensttreding (Toolbox) en pensionering om het privé-e-mailadres door te geven via Mijn Pensioen. Het is belangrijk dat dit een privé-e-mailadres is, zodat wij de medewerker ook na uitdiensttreding kunnen blijven bereiken.