Veelgestelde vragen

Top 5 werkgevers

Pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de spelregels die in de Pensioenwet staan. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert dit. DNB kijkt onder andere of de beleggingen verantwoord plaatsvinden en of het financiële beheer en de administratie van het pensioenfonds in orde is.

SBZ Pensioen levert jaarlijks gegevens aan voor het uniform pensioenoverzicht (UPO). We gaan daarbij uit van de gegevens die we van u, de werkgever, krijgen. Geeft een werknemer bij u aan dat de gegevens niet juist zijn? Lever dan de juiste gegevens aan via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wij passen de gegevens in onze administratie daarna aan. Twijfelt u? Neem dan contact op met SBZ Pensioen.

SBZ Pensioen probeert ieder jaar de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening.

SBZ Pensioen heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betaalt SBZ Pensioen uit de algemene reserves van het pensioenfonds. Aan de hand van de financiële positie kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke toeslagverlening. Bij een slechte financiële positie wordt geen verhoging toegekend. U hebt door een eventuele verhoging in de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

SBZ Pensioen regelt het pensioen voor werknemers van organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekerings- en de financiële sector in de breedste zin van het woord.

Wilt u zich aansluiten bij SBZ Pensioen? U leest hierover meer bij Aansluiten bij dit fonds.

U ontvangt iedere maand een factuur aan het eind van de maand. U betaalt de premiebedragen op deze factuur.