Duurzaamheidsinformatie

SBZ Pensioen heeft in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen, MVB-beleid (pdf) en in Pensioen 1-2-3 informatie opgenomen over hoe het omgaat met duurzaamheid. In aanvulling daarop vatten wij hieronder de belangrijkste onderdelen van de duurzaamheidsinformatie over de pensioenregelingen samen. Deze onderdelen leggen we daarna verder uit.

SBZ Pensioen heeft in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen, MVB-beleid (pdf) en in Pensioen 123 informatie opgenomen over hoe het omgaat met duurzaamheid. In aanvulling daarop vatten wij hieronder de belangrijkste onderdelen van de duurzaamheidsinformatie over de pensioenregelingen samen. Deze onderdelen leggen we daarna verder uit.

• SBZ Pensioen verklaart dat de pensioenregelingen ecologische of sociale kenmerken promoten, maar geen duurzame beleggingsdoelstelling hebben.

• SBZ Pensioen richt zich op een aantal ecologisch en sociale kenmerken: milieubeleid (waaronder een duurzaam milieu en aandacht voor klimaattransitie), sociale omstandigheden (waaronder mensenrechten en gezondheidszorg) en goed ondernemingsbestuur.

• SBZ Pensioen belegt volgens een beleggingsstrategie die financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenbrengt.

• 79,5% van de beleggingsportefeuille is afgestemd op beleggingen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

• SBZ Pensioen monitort en meet de ecologisch en sociale kenmerken actief via een aantal indicatoren.

• SBZ Pensioen gebruikt verschillende databronnen van meerdere dataleveranciers. De kwaliteit van de gegevens die deze leveranciers met SBZ Pensioen deelt wordt in de gaten gehouden door onze fiduciair manager. SBZ Pensioen maakt daarbij geen gebruik van schattingen om mogelijke missende gegevens aan te vullen.

• SBZ Pensioen maakt gebruik van een due diligence proces om nieuwe beleggingen te onderzoeken en zet zich in als actief aandeelhouder door met bedrijven in gesprek te gaan (engagement) en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

• SBZ Pensioen hanteert geen referentieindex.

 

We gebruiken de termen duurzaam en ESG door elkaar. ESG staat voor Ecologisch, Sociaal en Goed bestuur.

De financiële producten van SBZ Pensioen (hierna: de pensioenregelingen) promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling. Hiermee bedoelen we dat SBZ Pensioen geen doelstelling heeft vastgesteld waarin het rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Een pensioenfonds mag van een economische activiteit (bijvoorbeeld: beleggen) zeggen dat deze ecologisch en duurzaam is. Maar daarvoor gelden wel strenge technische regels. Ook moet het pensioenfonds dan volgens Europese wetgeving bepaalde minimale zekerheden bieden. Op dit moment kan SBZ Pensioen nog niet goed vaststellen of het aan deze regels voldoet. Daarvoor is nog niet genoeg informatie beschikbaar. SBZ Pensioen kan dus ook nog niet met zekerheid zeggen dat haar economische activiteiten ecologisch en duurzaam zijn volgens de definities van de Europese wetgeving.

Met de beleggingen wil SBZ Pensioen wel andere duurzame doelstellingen bereiken: een beter milieu, het beperken van de opwarming van de aarde, betere toegang tot gezondheidszorg en toegankelijke financiële dienstverlening en financiële zekerheid. Hierbij streeft SBZ Pensioen op dit moment nog niet één specifieke milieudoelstelling na.

De pensioenregelingen van SBZ Pensioen hebben de volgende ecologische en sociale kenmerken:

• SBZ Pensioen belegt alleen in ondernemingen en overheden met een 'license to operate'. Dit zijn ondernemingen en overheden die rekening houden met milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Hierbij leggen we de nadruk op mensenrechten, gezondheidszorg en een duurzaam milieu. Dreigt een onderneming zijn “license to operate” te verliezen, dan gaan we het gesprek met deze onderneming aan.

• SBZ Pensioen belegt volgens haar eigen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Beleid. Hierop gaan wij in onderdeel 4 nader in. Via de instrumenten die SBZ Pensioen heeft, kunnen we de nadruk leggen op de thema’s die voor ons pensioenfonds belangrijk zijn. Zo beleggen we niet in ondernemingen die betrokken zijn bij (de productie van) controversiële wapens, winning en energieopwekking uit thermische kolen, oliezand, arctische boringen, tabak en controversieel gedrag en sluit regeringen uit die zich schuldig maken aan grove mensenrechtenschendingen. Daartegenover staat dat we met onze impactbeleggingen juist het positieve verschil willen maken. We beleggen juist wel in initiatieven die bijvoorbeeld:
  - een bijdrage willen leveren aan de klimaattransitie.
  - een bijdrage willen leveren aan verbetering van het milieu.
  - de gezondheidszorg toegankelijker en goedkoper maken.
  - toegang geven tot financiële diensten.

We beleggen duurzaam en verantwoord
Het belangrijkste doel van SBZ Pensioen is zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Als beheerder van dat geld hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid samen kunnen gaan. Bij het beleggen kijken we daarom naar de winst van een onderneming, maar onder andere ook naar het handelen van een onderneming of land. En welke impact dit heeft. Hierbij houden wij rekening met milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. In het bijzonder hebben we aandacht voor mensenrechten, gezondheidszorg en een duurzaam milieu.

SBZ Pensioen belegt volgens een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Beleid. SBZ Pensioen kan via haar beleggingen op meerdere manieren invloed uitoefenen. Dit doet het pensioenfonds via een aantal ESG-beleidsinstrumenten, zoals 'uitsluiten', 'stemmen', 'engagement', 'ESG-integratie' en 'Impactbeleggen':

• Uitsluiten
SBZ Pensioen belegt niet in een aantal landen, sectoren en ondernemingen. Hierop zijn we in onderdeel 3 ook al ingegaan.

• Stemmen
Namens SBZ Pensioen stemt de engagementmanager op aandeelhoudersvergaderingen van verschillende ondernemingen.

• Engagement
SBZ Pensioen heeft een engagementmanager. Deze gaat actief in gesprek met ondernemingen over hun milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot verbeteringen van de ondernemingen op de genoemde onderwerpen.

• ESG-integratie
SBZ Pensioen neemt maatschappelijke aspecten mee in al haar doen en laten. Niet alleen bij beleidsvoorstellen, maar ook in de beleggingen zelf en in onze eigen organisatie. Ook onze partners moeten voldoen aan onze maatstaven rondom maatschappelijk beleggen en ondernemen.

• Impactbeleggen
SBZ Pensioen belegt in initiatieven die juist een positieve impact hebben op het milieu, klimaat, toegang tot financiële dienstverlening of betere gezondheidszorg.

 

Goed Bestuur
SBZ Pensioen wil alleen beleggen in ondernemingen die laten zien dat ze ook in het besturen van hun onderneming goed handelen. Het pensioenfonds heeft het IMVB-Convenant ondertekend. Daarmee geeft het pensioenfonds aan dat het de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wil volgen. SBZ Pensioen stelt aan de vermogensbeheerders die voor het pensioenfonds werken de eis dat zij zich houden aan het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers. Het doel hiervan is dat alleen belegd wordt in ondernemingen die handelen volgens internationaal afgesproken standaarden en dit ook publiekelijk kenbaar maken.

Voor de Middelloonregeling geldt dat 79,5% van de beleggingen van SBZ Pensioen bijdragen aan de ecologische of sociale kenmerken van de pensioenregelingen. 2% hiervan zijn beleggingen met een ecologische/sociale en economische doelstelling. De andere 77,5% zijn beleggingen die geen ecologische of sociale doelstelling hebben, maar waarin SBZ Pensioen er wel zorgt voor dat op het gebied van duurzaamheid aan een aantal waarborgen wordt voldaan.

Zo selecteert SBZ Pensioen vermogensbeheerders die de 'Principles for Responsible Investment' van de VN hebben ondertekend. Als vermogensbeheerders dit niet hebben gedaan, dan kunnen ze ook worden geselecteerd als ze hun duurzaamheidsrisico’s goed hebben geïntegreerd. Daarnaast beoordeelt SBZ Pensioen de vermogensbeheerders op mogelijke negatieve effecten van hun beleggingen.

De overige 20,5% van de beleggingsportefeuille is niet afgestemd op beleggingen die ecologische of sociale kenmerken promoot. Dit gedeelte bestaat uit beleggingen zoals hypotheken, vastgoed, private equity, infrastructuur en overlay-derivaten.

Voor de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling is gemiddeld genomen een vergelijkbaar percentage van de beleggingen duurzaam, maar verschilt de portefeuille per leeftijd en afhankelijk van het beleggingsprofiel dat een deelnemer gekozen heeft. Er is hier dus geen exact percentage te noemen.

Op verschillende momenten en met verschillende frequentie houdt SBZ Pensioen de ecologische of sociale kenmerken in de gaten:

• Ieder half jaar: controle van de beleggingsportefeuille op ondernemingen die mogelijk geen 'license to operate' hebben. Als die ondernemingen er zijn, gaat de engagementmanager namens SBZ Pensioen in gesprek met deze ondernemingen.

• Ieder half jaar: bijwerken van de lijst van ondernemingen en overheden waar het pensioenfonds niet in belegt (de uitsluitingenlijst).

• Ieder half jaar: meting van en rapportage over de bijdrage van de impactbeleggingen aan klimaattransitie, verbetering van het milieu, toegankelijkere en goedkopere gezondheidszorg en toegang tot financiële diensten.

• Ieder kwartaal: controle (door de engagementmanager) of de gesprekken met deze ondernemingen ook tot de gewenste resultaten leiden. De engagementmanager rapporteert hierover aan SBZ Pensioen.

• Dagelijks: controle van de beleggingsportefeuille op ondernemingen die in strijd handelen met de duurzaamheidsvereisten en die op de uitsluitingenlijst staan.

SBZ Pensioen meet periodiek het resultaat van de gebruikte beleidsinstrumenten. Daarvoor kijken we naar de volgende indicatoren en scores:

• ESG-risicoscore
Deze score meet of, en zo ja hoeveel, de economische waarde van een onderneming verandert als er iets gebeurt op het gebied van milieu, sociale omstandigheden of goed bestuur. Deze score gebruiken we in de aandelenportefeuille en in de portefeuille bedrijfsobligaties.

• CO2-voetafdruk
Deze indicator meet hoeveel CO2 ondernemingen uitstoten. De indicator is het gewogen gemiddelde van alle ondernemingen in de beleggingsportefeuille. We meten de CO2-uitstoot in ton emissie per $ 1 miljoen omzet.

• UN Global Compact
SBZ Pensioen belegt niet in ondernemingen die de UN Global compact-regels blijven overtreden. Dit zijn regels op het gebied van milieu, sociale omstandigheden of goed bestuur. Om deze overtreding te kunnen meten maakt SBZ Pensioen gebruik van de informatie van een dataprovider die een screening uitvoert op de beleggingen om te zien of deze overtreding plaatvinden of dreigen plaats te vinden.

• Uitsluitingen
Deze indicator laat zien hoe goed SBZ Pensioen zich aan haar eigen beleid houdt. Om te bepalen welke uitsluitingen SBZ Pensioen doet, hanteert SBZ Pensioen een eigen indicator voor ieder onderdeel van de uitsluitingenlijst:

  - Vaststelling 'license to operate'
SBZ Pensioen meet of een onderneming genoeg rekening houdt met milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Daarvoor gebruiken we de Controversy Rating van de onafhankelijke datavendor Sustainalytics. Als een onderneming een score lager dan 5 krijgt, heeft deze geen 'license to operate' meer.

  - Mensenrechten
SBZ Pensioen belegt niet in ondernemingen die betrokken zijn bij (de productie van) controversiële wapens, controversieel gedrag en regeringen die zich schuldig maken aan grove mensenrechtenschendingen:
    • Controversieel gedrag
Dit meten we op basis van de UN Global Compact en OESO-richtlijnen. SBZ Pensioen maakt gebruik van de screening van een dataprovider die meet of ondernemingen de genoemde richtlijnen schenden of dreigen te gaan schenden.
    • De blootstelling aan regeringen betrokken bij grove mensenrechtenschendingen
Dit meten we via het gebruik van een minimumdrempel in de Freedom House-index. Als een regering deze drempel over gaat, dan zal SBZ Pensioen niet meer beleggen in staatsobligaties van dit land en niet meer in staatsgerelateerde bedrijven waarvan de overheid meer dan 50% eigenaar is.

  - Gezondheidszorg
SBZ Pensioen belegt niet in ondernemingen die zich bezighouden met tabaksproductie. Of een onderneming zich bezighoudt met tabaksproductie meten we via de bedrijfsinkomsten die aan tabak worden toegeschreven en die als de belangrijkste bedrijfsactiviteit worden gezien.

  - Milieu/klimaat
SBZ Pensioen belegt niet in ondernemingen die zich bezighouden met winning en energieopwekking uit thermische kolen, oliezand en arctische boringen. Daarvoor hanteren we wel een bepaalde drempel. We beleggen niet in die ondernemingen waarbij minimaal 10% van de bedrijfsinkomsten en/of energieproductie bestaat uit activiteiten rondom:
    - oliezanden en arctische boringen.
    - thermische kolen én er minder dan 10% inkomsten worden ontvangen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, water en zon.

• Engagement en actief aandeelhouderschap
Namens SBZ Pensioen gaat onze engagementmanager actief in gesprek met ondernemingen over milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot verbeteringen van de ondernemingen op de genoemde onderwerpen. Ook stemt deze partij namens SBZ Pensioen op aandeelhoudersvergaderingen. De engagementmanager stelt voor de engagementtrajecten concrete doelstellingen (KPI’s) op en rapporteert aan SBZ Pensioen of de beoogde resultaten behaald zijn. Daarnaast rapporteert deze partij ook over de namens SBZ Pensioen uitgebrachte stemmen en het effect daarvan.

Bronnen
SBZ Pensioen gebruikt verschillende databronnen van meerdere dataleveranciers. Daarmee willen we inzicht krijgen in de duurzaamheidskenmerken van de beleggingsportefeuille. Hierdoor kunnen we beter en sneller ingrijpen als we iets willen veranderen in onze beleggingen.
• Sociale kenmerken (tabak, mensenrechten): via MSCI en Freedom House Index.
• Milieukenmerken (arctische boringen, oliezanden, steenkool): via Sustainalytics.
• Goed bestuur kenmerken (controversieel gedrag): via Sustainalytics en de engagementmanager.

Voor de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling maakt SBZ Pensioen gebruik van data afkomstig van dataleverancier MSCI.

Datakwaliteit
SBZ Pensioen gebruikt gegevens via onze fiduciair manager Russell Investments. De fiduciair manager heeft de verschillende dataleveranciers uitgebreid onderzocht. In dit onderzoek vergeleken ze de gegevens van de leveranciers met elkaar. Ook keken ze naar hoe betrouwbaar, nauwkeurig en volledig deze gegevens waren. Dit onderzoek heeft geleid tot de keuze van de huidige dataleveranciers. Het vindt ook plaats als een nieuwe dataleverancier wordt gekozen.

Voor de Beschikbarepremieregelingen en de Nettopensioenregeling maakt SBZ Pensioen gebruik van gegevens via de fiduciair manager Achmea investment Management die afkomstig zijn van dataleverancier MSCI.

Als wij inconsistenties in de gebruikte gegevens vinden, laat onze fiduciair manager dit weten aan de vermogensbeheerders die het vermogen van SBZ Pensioen beheren. Zij bekijken dan samen met de fiduciair manager of de gegevens of wellicht de beleggingen moeten worden aangepast.

Dataverwerking
Data ten behoeve van de sociale en milieukenmerken afkomstig van MSCI, Freedom House Index en Sustainalytics om onder meer de uitsluitingen te bepalen. Verder maken wij gebruik van een engagement manager. Deze geeft een 'Controversial Risk Rating' af op basis van data van Sustainalytics om de 'License to operate' te bepalen.

Dataschatting
SBZ Pensioen gebruikt geen schattingen om eventuele ontbrekende data aan te vullen.

Beperkingen
SBZ Pensioen is in de uitvoering van het beleggingsbeleid afhankelijk van de gegevens en inschattingen van anderen. Deze partijen gebruiken zelf hun eigen methodologieën en gegevensbronnen. Daar kan SBZ Pensioen niet of nauwelijks invloed op uitoefenen. Ook kunnen deze methodologieën en bronnen bij iedere partij anders zijn. Dit kan leiden tot verschillende conclusies en inzichten.

Mitigatie van beperkingen
SBZ Pensioen probeert de hiervoor genoemde beperkingen te verzachten door hier al aandacht aan te besteden als een nieuwe dataleverancier wordt gekozen. Op dat moment vergelijkt SBZ Pensioen de gegevens van verschillende dataleveranciers met elkaar. Ook kijken we naar hoe betrouwbaar, nauwkeurig en volledig deze gegevens zijn. Hiermee zorgen wij voor een hoge kwaliteit van de gegevens. Als we opvallende uitkomsten zien, gaan we deze in meer detail bekijken, controleren en toetsen. We bespreken deze uitkomsten met externe deskundigen voordat we ze gebruiken.

Bij onze (potentiële) beleggingen wordt onderzoek gedaan, zodat wij eventuele negatieve effecten van een belegging op de samenleving en het milieu kunnen identificeren. Dit proces wordt het ESG due diligence genoemd. Deze ESG due diligence passen wij toe op basis van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) en de principes van de UN Global Compact. Dit doen wij door de 6 stappen van de OESO-richtsnoeren voor verantwoordelijke investeerders te doorlopen. Deze bestaan uit het identificeren van (potentiële) negatieve effecten; het stoppen, voorkomen en mitigeren, en het voorzien in/meewerken aan herstel. SBZ Pensioen verwacht van de vermogensbeheerders dat de OESO-richtsnoer als leidraad wordt gehanteerd. De toepassing hiervan wordt 2 keer per jaar gecontroleerd. De bevindingen worden gearchiveerd.

SBZ Pensioen kent verschillende vormen van engagement:

• Normatieve engagement
Onze egangementmanager gaat namens SBZ Pensioen actief in gesprek met ondernemingen die hun ‘license to operate’ dreigen te verliezen. Dit noemen we “normatieve engagement”. Dit is een traject dat meestal 3 jaar duurt. In dat traject kijken we samen met de onderneming wat het specifieke probleem is, en stellen we doelstellingen (KPI’s) vast. Deze KPI’s geven inzicht in de omvang van het probleem en de mogelijke oplossingen. Deze KPI’s meten en rapporteren we regelmatig. Ook nemen we de eisen vanuit het IMVB-convenant mee, bijvoorbeeld de eisen aan toegang tot herstel en verhaal wanneer een onderneming waarin we beleggen, schade heeft aangericht aan de samenleving of het milieu.

• Thematische engagement
In dit type engagement stimuleren we vooral positief gedrag en activiteiten en hebben we aandacht voor het vergroten van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Vaak is een bepaald thema de aanleiding om het gesprek met partijen aan te gaan.

Vanzelfsprekend wil SBZ Pensioen wel de nodige impact bereiken. Daarom doen we engagementtrajecten vaak samen met een groep investeerders die in totaal een groter aandeel in de ondernemingen hebben. Hiermee vergroten we de kans dat ondernemingen ook echt veranderingen aanbrengen. Als we vaststellen dat een normatief engagementtraject mislukt is, dan beleggen we niet meer in de betreffende onderneming.

SBZ Pensioen gebruik geen referentiebenchmark, zoals bedoeld in de SFDR-wetgeving. Met een referentiebenchmark bedoelen we een referentiekader waar SBZ Pensioen de beleggingsprestaties mee kan vergelijken. Er is namelijk nog geen benchmark beschikbaar om te bepalen of het beleggingsbeleid en de pensioenregelingen zijn afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die ze promoten.

SBZ Pensioen heeft zich ook op het gebied van MVB te houden aan nationale en internationale regelgeving en -richtlijnen. Hieronder vindt u de verschillende regelgevingen en richtlijnen uitgewerkt.

Nationale regelgeving en richtlijnen

• Code Pensioenfondsen
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen opgesteld. Deze is sinds 1 januari 2014 is van toepassing. De Code richt zich op een ‘goed pensioenfondsbestuur’, waarbij het bestuur rekening houdt met zijn verantwoordelijkheid richting de belanghebbenden om te zorgen voor een optimaal rendement bij een acceptabel risico. Daarnaast moet het bestuur zorgen voor draagvlak voor de keuzes over verantwoord beleggen. Alle keuzes moeten worden beoordeeld binnen de driehoek rendement-risico-kosten.

• Wet- en regelgeving
Het MVB-beleid van SBZ Pensioen is onder meer gebaseerd op de geldende nationale wet- en regelgeving. Dit zijn in het bijzonder de nationale en internationale sanctiewetgevingen (Nederlandse sanctiewet, 1977), de Wet op het Financieel Toezicht (Wtf) en de Pensioenwet (PW).

• De Nederlandsche Bank (DNB)
Vanuit de toezichtrol van de DNB worden pensioenfondsen gestimuleerd om hun positieve impact op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur te meten en daar waar mogelijk te vergroten. Daarbij wordt ook duidelijk gekeken naar integratie van duurzaamheid in het risicomanagement van de portefeuille.

• Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-) convenant
De pensioensector heeft op basis van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principes (UNGPs) het IMVB-convenant opgesteld.
SBZ Pensioen heeft zich gecommitteerd aan het IMVB-convenant en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 48 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Internationale standaarden

• IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision Directive)
Deze Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen meer transparantie betrachten over hun MVB-beleid en de uitvoering daarvan (rapportage). De beleggingsbeginselen, de governance en het risicomanagement dienen hierop te worden aangepast.

• Het Klimaatakkoord van Parijs
Op 12 december 2015 sloten bijna 200 deelnemende landen in Parijs een klimaatakkoord (als opvolger van het protocol van Kyoto uit 1997). Het doel is de opwarming van de atmosfeer te beperken tot 2°C met als streefwaarde 1,5°C (in de jaren 2050-2100; dit betekent een halvering van de uitstoot ten opzichte van 1990). Overheden, burgers en bedrijven hebben daarom met zijn allen de plicht te komen tot een reductie van CO2-uitstoot.

• United Nations Principles of Responsible Investment (UNPRI)
De United Nations Global Compact en internationale verdragen op het gebied van mensenrechten of klimaat. In 2015 zijn hier bovendien de United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s) bijgekomen. Een ontwikkelingsagenda van 17 doelen (thema’s) die de wereld in 2030 tot een betere plek moeten maken. Deze doelen gaan over onder andere armoedebestrijding, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, duurzame energie en klimaatverandering.

• United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs)
De UNGPs zijn de principes van de Verenigde Naties om mensenrechten in de bedrijfsvoering te borgen en om zo een bijdrage te leveren aan verduurzaming van globalisering. De UNGPs zijn van toepassing op alle staten en bedrijven.

• EU Shareholder Rights Directive (SRD II)
Dit is een door de EU opgestelde richtlijn en moet de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij de besturing van beursgenoteerde bedrijven verder vergroten en de communicatie tussen aandeelhouders en bedrijven bevorderen.

• Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Dit zijn de Europese regels voor informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het zorgt voor transparantie over hoe duurzaamheidsrisico’s en -kansen worden geïntegreerd in beleggingskeuzes en aanbevelingen. Binnen SFDR worden pensioenfondsen geacht zich te classificeren in lijn met hun duurzaamheidsprofiel. SBZ Pensioen heeft zichzelf geclassificeerd onder article 8 (lichtgroen).

Documenten Duurzaamheidsinformatie (SFDR)