logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij SBZ Pensioen

U leest in Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregelingen
SBZ Pensioen heeft 3 pensioenregelingen: Middelloonregeling, Nettopensioenregeling en Beschikbarepremieregeling. In het Pensioen 1-2-3 van iedere regeling leest u waar u aan toe bent bij bepaalde gebeurtenissen in uw leven, bijvoorbeeld bij het wisselen van baan. Het Pensioen 1-2-3 is opgebouwd in lagen. Iedere volgende laag gaat dieper op het onderwerp in.

Middelloonregeling
Het Pensioen 1-2-3 van de Middelloonregeling leest u hier op deze website via laag 1, laag 2 en laag 3. Ook via het menu en de icoontjes in laag 1, vindt u steeds meer informatie over een bepaald onderwerp.

Nettopensioenregeling
Het Pensioen 1-2-3 van de Nettopensioenregeling vindt u in deze documenten: Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 1 (pdf) en Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 2 (pdf).

Beschikbarepremieregeling
Het Pensioen 1-2-3 van de Beschikbarepremieregeling vindt u in deze documenten: Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 1 (pdf) en Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 2 (pdf).

In het Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en bij Mijn Pensioen. Uw totale pensioen en AOW vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met (maatschappelijk verantwoord) beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid Middelloonregeling.

Wat krijgt u in de Middelloonregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, dan vullen wij ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan het pensioenreglement Middelloonregeling in laag 3. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

In deze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, vullen wij uw uitkering van de overheid aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op de website van de Sociale verzekeringsbank: SVB.nl.
 2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat Pensioen 1-2-3.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. We halen van uw salaris eerst een bedrag af. Dit bedrag, de franchise, is ongeveer gelijk aan de AOW die u straks van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft, bouwt u pensioen op. Maar er zit ook een bovengrens aan. Dat is in 2021 een salaris van € 112.189,-. De franchise is in 2021 € 14.663,- of € 14.868,-. U bouwt elk jaar volgens een vastgesteld opbouwpercentage pensioen op. Wilt u weten welke franchise en welk opbouwpercentage voor u geldt? Kijk dan in het Overzicht variabelen per werkgever.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt ook een deel. Vraag hen hoeveel dit is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

De pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. We beleggen voor alle deelnemers samen. Er is dus geen sprake van individuele kapitalen. Hoe wij omgaan met beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid.

In de pensioenregeling zitten ook duurzame kenmerken. In de beleggingen schuilen namelijk risico’s op het gebied van goed bestuur, sociale omstandigheden en milieu die wij willen beheersen. Het pensioenfonds heeft hier methodes voor, zoals de dialoog aangaan met bedrijven over dit soort thema’s. We rapporteren over deze risico’s via ons jaarverslag. Lees meer over verantwoord beleggen.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de Pensioenvergelijker in laag 3.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.    
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. SBZ Pensioen heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van SBZ Pensioen goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

  Toeslagverlening deelnemers Toeslagreserve Toeslagverlening deelnemers zonder toeslagreserve die niet vallen onder de cao-Verzekeringsbedrijf Binnendienst Toeslagverlening deelnemers zonder toeslagreserve die vallen onder de CAO Verzekerings-bedrijf Binnendienst Stijging van de prijzen*
 2021  0,00%  0,00%  0,00%  1,22%
 2020  0,32%  0,00%  0,00%  2,70%
 2019  1,28%  0,40%  0,40%  2,10%
 2018  0,90%  0,10%  0,10%  1,30%
 2017  0,90%  0,00%  0,00%  0,40%


* Voor de mogelijke verhoging van het pensioen per 1 januari kijkt het pensioenfonds onder meer naar de stijging van de prijzen. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekent deze cijfers elke maand met 2015 als basisjaar. De basis voor de berekening is de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) – alle bestedingen. Deze prijsindex geeft de gemiddelde prijsstijging weer van goederen en diensten die huishoudens kopen. Daarbij gaat het CBS ervan uit dat de belastingtarieven niet veranderen. Voor de bepaling van de pensioenverhoging vergelijkt het pensioenfonds dan de prijzen van de maand oktober in het vorig jaar met de prijzen van de maand oktober in het jaar daarvoor. Voor 2021 kijkt het fonds dus naar het verschil tussen de prijzen in oktober 2020 en in 2019.

Extra toeslag
Zoals afgesproken in de cao voor de Zorgverzekeraars wordt vanaf 1 januari 2015 jaarlijks 2,85% van het pensioengevend loon in een toeslagreserve bij SBZ Pensioen gestort. Deze toeslagreserve is bedoeld om vanaf 1 januari 2015 jaarlijks een extra toeslag te geven aan werknemers die in dienst zijn bij werkgevers die meedoen aan deze toeslagreserve. Als er genoeg geld in deze toeslagreserve is, geven we deze werknemers een extra toeslag die samen met de toeslag die alle werknemers krijgen maximaal gelijk is aan de loonstijging. In 2019 is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 1% van het pensioengevend loon in een toeslagreserve bij SBZ Pensioen zal worden gestort. In 2020 is afgesproken dat deze toeslagreserve vervalt per 1 januari 2021.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
 • Uw premie gaat omhoog.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

SBZ Pensioen maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

 • kosten voor de administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over:
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website en op Mijn Pensioen.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.