SBZ Pensioen verhoogt de pensioenen in 2022

Het bestuur kijkt elk jaar of het uw pensioen kan verhogen met een toeslag.

Uw pensioen in de Middelloonregeling stijgt per 1 januari 2022 met 0,16%
Verhogen met een toeslag is mogelijk wanneer de dekkingsgraad boven de 110% ligt. De beleidsdekkingsgraad met 110,7% op peildatum 31 oktober 2021 was hoger. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen. Per 1 januari 2022 verhogen wij de pensioenen (Middelloonregeling) met 0,16% van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die een premievrij pensioen heeft.

Neemt u deel in de Beschikbarepremieregeling?
De toeslagverlening is van toepassing op het nabestaandenpensioen en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze worden eveneens met 0,16% verhoogd. Toeslagverlening is niet van toepassing op uw persoonlijk pensioenkapitaal of aanspraak in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Het CVP wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. De aanpassing wordt berekend na afloop van het kalenderjaar.

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Voor dit pensioen geldt geen toeslagverlening. Toeslagverlening is niet van toepassing op uw persoonlijk pensioenkapitaal of aanspraak in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Het CVP wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. De aanpassing wordt berekend na afloop van het kalenderjaar.

Meer over Verhogen van pensioen