Pensioenreglement op enkele plaatsen gewijzigd

Enkele onderdelen van onze Middelloonregeling zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. De meeste veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wettelijke regels. We zetten de wijzigingen op een rij.

Structuur pensioenreglement
Vanaf 2019 kent het pensioenreglement een iets andere structuur. Parameters die per werkgever anders kunnen zijn (zoals de franchise en het opbouwpercentage) staan nu niet langer in het pensioenreglement zelf genoemd. In plaats daarvan zijn deze cijfers nu opgenomen in de werkgeversbijlage. Wilt u weten welke cijfers we bij uw werkgever gelden? Binnenkort vindt u op Mijn Pensioen de voor uw werkgever geldende werkgeversbijlage. Daarin zijn ook de nieuwe bedragen voor 2019 opgenomen.

Demotie
Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen als u tegen het eind van uw loopbaan een stapje terug doet? Stel, u stapt over naar een andere (lagere) functie met een lager salaris of u gaat in deeltijd werken. Tot nu toe was het zo dat u dan ook een lager pensioen ging opbouwen. Vanaf 2019 heeft SBZ de mogelijkheid van demotie in het kader van pensioenopbouw opgenomen in haar pensioenreglement Middelloonregeling. Hiermee wordt werkgevers en werknemers de mogelijkheid geboden om de pensioenopbouw voort te zetten op het oudere, hogere loon, als zij dit expliciet en op individuele basis met elkaar hebben afgesproken, en de werknemer daarnaast aan bepaalde (fiscale) voorwaarden voldoet. Let op: dit is dus geen automatisch recht voor u als deelnemer, maar geldt alleen als u en uw werkgever dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bekijk de exacte voorwaarden in het pensioenreglement Middelloonregeling 2019.

Waardeoverdracht
Heeft u bij SBZ Pensioen een klein pensioen opgebouwd (minder dan € 484,09) en gaat u in een andere branche werken waardoor u ook bij een andere pensioenuitvoerder terecht komt? Dan verhuist uw kleine SBZ-pensioen automatisch mee naar het nieuwe pensioenfonds. Deze wijziging is het gevolg van de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen.

Minipensioen
Deelnemers die maar een heel korte periode bij SBZ Pensioen zaten en vervolgens vertrokken zijn, hebben maar een minipensioen opgebouwd. Is dat pensioen niet meer dan € 2,- per jaar? Dan vervalt dit pensioen. Voor pensioenfondsen zijn de administratiekosten van deze kleine pensioenen te hoog. Volgens de nieuwe Wet waardeoverdracht klein pensioen mogen deze minipensioenen komen te vervallen.

Aanpassing UPO en andere communicatieuitingen
Het gaat hier om de sinds begin 2019 geldende nieuwe Europese richtlijn IORP II, waarbij het hoofddoel is om het toezicht op pensioenfondsen binnen Europa gelijk te trekken. IORP II gaat o.a. ook over de aanpassing van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en andere communicatieuitingen.

Niet-opgevraagde pensioenen
Tegen de tijd dat u recht heeft op uw pensioen, krijgt u van SBZ Pensioen bericht. U ontvangt onder meer een aanvraagformulier. Krijgen wij dat formulier niet terug? Of hebben we uw adres niet (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont)? Dan kunnen we het pensioen niet uitkeren.

Als een pensioenuitkering niet is aangevraagd en uitbetaald, vervalt dit pensioengeld aan SBZ Pensioen wanneer de pensioengerechtigde overlijdt. Wat er in het pensioenreglement veranderd is ten opzichte van vorig jaar is, dat in bijzondere situaties - ter beoordeling aan het bestuur - kan worden besloten de pensioenuitkeringen uit te betalen aan andere erfgenamen dan de partner en/of de kinderen.

Als u vragen heeft, kunt u bellen met ons klantteam via (030) 245 30 01, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen. Wij staan u graag te woord.