Financiƫle positie SBZ Pensioen in 2017 verder verbeterd

In 2017 is de financiële positie van SBZ Pensioen verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad is in 2017 gestegen van 105% naar 112%. Dit komt door de stijging van de waarde van de beleggingen en de daling van de technische voorzieningen. Door de stijging van de beleidsdekkingsgraad kon SBZ Pensioen de pensioenen per 1 januari 2018 beperkt verhogen.

Pensioenen iets omhoog
Per 1 januari 2018 kregen actieve deelnemers uit pakket B en C, alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een voorwaardelijke toeslag van 0,1%,. Dit was mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad hoger was dan 110%. Actieve deelnemers met pakket A kregen een voorwaardelijke toeslag van 0,9%. Deze verhoging was mogelijk door de hogere dekkingsgraad in combinatie met een door de werkgevers betaalde bijdrage aan de toeslagreserve.

Elk jaar beoordeelt het bestuur of we financieel sterk genoeg zijn om de pensioenen iets te verhogen. Dat heet toeslagverlening. Het doel is om mee te groeien met de prijsstijgingen. Zo blijft uw pensioen waardevast. Het bestuur verwacht dat toeslagverlening de komende jaren deels mogelijk is. De kans op volledige toeslagverlening is in de komende 5 jaar klein. In welk pakket u zit, is afhankelijk van uw werkgever. Kijk hiervoor bij Welk pakket geldt voor u?.

Rente weer licht gestegen
De marktrente is in 2017 licht gestegen: eind 2017 was deze gemiddeld 1,6% ten opzichte van gemiddeld 1,4% eind 2016. Voor pensioenfondsen is dat goed nieuws. Pensioenfondsen hebben last van de extreem lage rente. We zijn verplicht om er rekening mee te houden dat de rente nog heel lang heel laag blijft. Daardoor moeten we miljoenen euro’s extra reserveren voor toekomstige pensioenuitbetalingen. Nu de rente wat is gestegen, hoeven we weer iets minder te reserveren. Dat is positief voor de dekkingsgraad.

Mooi beleggingsrendement
De beleggingsportefeuille behaalde een rendement van 2,45%, dit was 0,9% beter dan de benchmark. De rente- en valuta-afdekking droegen nog eens 1,75% bij zodat het totaal rendement 4,20% bedraagt. Door de rentestijging werd op vastrentende beleggingen een beperkt negatief rendement (-1,20%) behaald, maar de aandelen deden het goed (+13,35%). De alternatieve beleggingen behaalden een gematigd rendement van +3,35%. Het beleggingsbeleid veranderde nauwelijks.

Communicatie over pensioen
SBZ Pensioen vindt het belangrijk om werkgevers, actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden goed te informeren over actuele ontwikkelingen en de financiële situatie van het fonds. Dit alles om het pensioeninzicht en de betrokkenheid bij het fonds te vergroten. We doen dit steeds meer digitaal. Sinds 2017 kunnen deelnemers de Berichtenbox gebruiken. Pensioengerechtigden konden dit al. Een greep uit de initiatieven in 2017:

  • Aandacht voor de Pensioen3Daagse
  • De nieuwsbrief PensioenActueel voor deelnemers en pensioengerechtigden
  • Een Pensioencafé: een bijeenkomst voor pensioengerechtigden
  • Periodiek overleg met de gepensioneerdenvereniging van Achmea.

In 2017 hebben we besloten om ‘SBZ Pensioen’ te kiezen als handelsnaam. Zo blijven de roots vertegenwoordigd (SBZ) en blijft duidelijk dat het gaat om een pensioenfonds (Pensioen), maar komt wel tot uitdrukking dat wij voor meer werkgevers dan alleen zorgverzekeraars de pensioenregeling uitvoeren. Met de naamswijziging werd ook het logo van SBZ Pensioen aangepast.

Verder besteedden we in 2017 ruim aandacht aan het beleggingsbeleid en dan met name aan maatschappelijk verantwoord beleggen.