Dekkingsgraad stijgt

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juni 2017 uit op 108,8%. Bij dit niveau mag SBZ Pensioen geen toeslag verlenen. Dit mag pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% (gedeeltelijke toeslagverlening) en hoger.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
Pensioenfondsen moeten rekenen met de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de (UFR-)dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. We berekenen verplicht de zogenoemde UFR-dekkingsgraad. Deze rekenmethode houdt rekening met de renteniveaus van de afgelopen 120 maanden. Tot slot kennen we ook nog de actuele dekkingsgraad op basis van de huidige marktrente. In juni 2017 laten de maand-dekkingsgraden op basis van marktrente, UFR en de beleidsdekkingsgraad een stijging zien.

UFR: de marktrente voor looptijden tot 20 jaar en vanaf het 20-jaars looptijdsegment een 120-maands gemiddelde rente.

In onderstaand schema staan alle dekkingsgraden op een rijtje.

Overzicht met alle dekkingsgraden

  april mei juni
Beleidsdekkingsgraad 107,6% 108,1% 108,8%
UFR-dekkingsgraad 110,0% 112,6% 112,8%
Marktrente-dekkingsgraad 105,4% 106,7% 108,8%
Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 117,2% 117,4% 117,4%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,5% 104,5% 104,5%
Reservetekort** ja ja ja
Dekkingstekort nee nee nee

* Op basis van het strategisch beleggingsbeleid.
** Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft SBZ Pensioen een herstelplan gemaakt. Daaruit blijkt dat, naar verwachting, de beleidsdekkingsgraad ruim binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad uit komt.

De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is lager dan die van de strategische portefeuille. Het bestuur heeft risico-beperkende maatregelen genomen.

grafiek dekkingsgraad t/m juni 2017

Wat heeft de dekkingsgraad de afgelopen maand beïnvloed?

 • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de dekkingsgraad. De rente is afgelopen maand in alle looptijden gemiddeld genomen met circa 10 basispunten gestegen. SBZ dekt het renterisico (groten)deels af. Per saldo is de rentebeweging gunstig voor de dekkingsgraad.
 • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling zien (een min van 1,30%). Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 0,25%. Hierdoor veranderde de waarde van ons vermogen in beperkte mate. Dit is licht negatief voor de dekkingsgraad.
 • De euro steeg in waarde ten opzichte van de dollar (1,60%). SBZ dekt het valutarisico ook (groten)deels af. Per saldo veranderde de waarde van ons vermogen in beperkte mate door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is (beperkt) negatief voor de dekkingsgraad.
 • Uiteraard spelen meer factoren een rol in de ontwikkeling van de dekkingsgraad, waaronder (verzekerden)bestandsontwikkeling, premie-instroom, waardeontwikkeling van vastgoed en andere alternatieve beleggingscategorieën et cetera.

Wat betekenen de begrippen in de tabel?

 • Beleidsdekkingsgraad
  De overheid formuleerde de nieuwe financiële ‘spelregels’ voor pensioenfondsen. Dit nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) ging in op 1 januari 2015. Uit dit FTK komt het begrip ‘beleidsdekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe FTK en binnen het toezicht door De Nederlandsche Bank. Daarom gebruikt SBZ deze dekkingsgraad ook bij het vaststellen van de premie en bij het beslissen over een eventuele verhoging van de pensioenen (de zogenoemde toeslag).
 • UFR-dekkingsgraad
  De dekkingsgraad op basis van de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). Deze rente is voor looptijden tot en met 20 jaar gelijk aan de actuele marktrente. Voor langere looptijden beweegt deze rente naar een lange termijn gemiddelde rente (een historie van 120 maanden). Bij verplichtingen langer dan twintig jaar geeft het verloop van de UFR-dekkingsgraad een stabieler beeld.
 • Marktrente-dekkingsgraad
  Deze dekkingsgraad is gebaseerd op de actuele rente. Deze dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het fonds weer op actuele markt- of economische omstandigheden. Het bestuur van SBZ vindt dat deze dekkingsgraad de risico's het meest realistisch en adequaat weergeeft. Daarom gebruiken we deze dekkingsgraad (mede) bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid.
 • Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met het beleggingsrisico
  De vereiste dekkingsgraad is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft op grond van vooral het gevoerde beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad bestaat uit alle pensioenverplichtingen van het fonds (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen) verhoogd met de benodigde (beleggings)buffers. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van een reservetekort.
 • Minimaal Vereiste dekkingsgraad
  De minimaal vereiste dekkingsgraad is de ondergrens aan de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De minimaal vereiste dekkingsgraad is ongeveer 104,5%. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan deze minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van dekkingstekort.
 • Grens voor waardeoverdracht
  Onder deze grens (100%) mag SBZ uw pensioen niet overdragen naar een andere partij en ook geen pensioen overnemen van een andere partij.
 • Grens voor toeslagverlening
  Tot en met een beleidsdekkingsgraad van 110% mag SBZ geen toeslag verlenen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, hoe meer van de inflatie SBZ mag compenseren. Bij een dekkingsgraad van circa 125% zal volledige toeslagverlening plaatsvinden.

Lees hier eerdere berichten over de dekkingsgraad