Dekkingsgraad loopt verder op

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind mei 2017 uit op 108,1%. Bij dit niveau mag SBZ Pensioen geen toeslag verlenen. Dit mag pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% (gedeeltelijke toeslagverlening) en hoger.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
Pensioenfondsen moeten rekenen met de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de (UFR-)dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. We berekenen verplicht de zogenoemde UFR-dekkingsgraad. Deze rekenmethode houdt rekening met de renteniveaus van de afgelopen 120 maanden. Tot slot kennen we ook nog de actuele dekkingsgraad op basis van de huidige marktrente. In mei 2017 laten de maand-dekkingsgraden op basis van marktrente en UFR en de beleidsdekkingsgraad een stijging zien. In onderstaand schema staan alle dekkingsgraden op een rijtje.

Overzicht met alle dekkingsgraden

  maart april mei
Beleidsdekkingsgraad 107,2% 107,6% 108,1%
UFR-dekkingsgraad 109,7% 110,0% 111,1%
Marktrente-dekkingsgraad 105,2% 105,4% 106,7%
Vereiste dekkingsgraad / VEV strategische portefeuille  117,0% 117,2% 117,4%
Minimaal VEV 104,5% 104,5% 104,5%
Reservetekort ja ja ja
Dekkingstekort nee nee nee

De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is lager dan die van de strategische portefeuille. Het bestuur heeft risico-beperkende maatregelen genomen.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad
In het geval dat de marktrente niet wijzigt (en overigens ook alle andere omstandigheden niet wijzigen) zal, door de systematiek in de vaststelling van de rekenrente voor de waardering van de verplichtingen (de zo te noemen UFR), de beleidsdekkingsgraad in de komende jaren stabiliseren. Een (verdere) daling van de rente zal de beleidsdekkingsgraad negatief beïnvloeden. Een rentestijging zal daarentegen een positieve uitwerking hebben. Door de 120-maands middeling in de vaststelling van de UFR zal een dergelijke ontwikkeling vertraagd doorwerken in de uitkomst van de beleidsdekkingsgraad.

UFR: de marktrente voor looptijden tot 20 jaar en vanaf het 20-jaars looptijdsegment een 120-maands gemiddelde rente.

grafiek dekkingsgraad t/m mei 2017

Wat heeft de dekkingsgraad de afgelopen maand beïnvloed?

 • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de dekkingsgraad. De rente is afgelopen maand in de kortere looptijden (tot 10 jaar) licht gedaald (circa 2 basispunten), maar in de langere looptijden is de rente gemiddeld met circa 4 basispunten gestegen. SBZ dekt het renterisico (groten)deels af. Per saldo is de rentebeweging (beperkt) gunstig voor de dekkingsgraad.
 • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling zien (een min van 1,25%). Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 1,80%. Hierdoor veranderde de waarde van ons vermogen in beperkte mate. Dit is licht negatief voor de dekkingsgraad.
 • De euro steeg in waarde ten opzichte van de dollar (3,20%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico ook (groten)deels af. Per saldo veranderde de waarde van ons vermogen in beperkte mate door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is (beperkt) negatief voor de dekkingsgraad.
 • Uiteraard spelen meer factoren een rol in de ontwikkeling van de dekkingsgraad, waaronder (verzekerden)bestandsontwikkeling, premie-instroom, waardeontwikkeling van vastgoed en andere alternatieve beleggingscategorieën et cetera.

Wat betekenen de begrippen in de tabel?

 • Beleidsdekkingsgraad
  De overheid formuleerde de nieuwe financiële ‘spelregels’ voor pensioenfondsen. Dit nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) ging in op 1 januari 2015. Uit dit FTK komt het begrip ‘beleidsdekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe FTK en binnen het toezicht door De Nederlandsche Bank. Daarom gebruikt SBZ Pensioen deze dekkingsgraad ook bij het vaststellen van de premie en bij het beslissen over een eventuele verhoging van de pensioenen (de zogenoemde toeslag).
 • UFR-dekkingsgraad
  De dekkingsgraad op basis van de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). Deze rente is voor looptijden tot en met 20 jaar gelijk aan de actuele marktrente. Voor langere looptijden beweegt deze rente naar een lange termijn gemiddelde rente (een historie van 120 maanden). Bij verplichtingen langer dan twintig jaar geeft het verloop van de UFR-dekkingsgraad een stabieler beeld.
 • Marktrente-dekkingsgraad
  Deze dekkingsgraad is gebaseerd op de actuele rente. Deze dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het fonds weer op actuele markt- of economische omstandigheden. Het bestuur van SBZ Pensioen vindt dat deze dekkingsgraad de risico's het meest realistisch en adequaat weergeeft. Daarom gebruiken we deze dekkingsgraad (mede) bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid.
 • Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met het beleggingsrisico
  De vereiste dekkingsgraad is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft op grond van vooral het gevoerde beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad bestaat uit alle pensioenverplichtingen van het fonds (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen) verhoogd met de benodigde (beleggings)buffers. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van een reservetekort.
 • Minimaal Vereiste dekkingsgraad
  De minimaal vereiste dekkingsgraad is de ondergrens aan de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De minimaal vereiste dekkingsgraad is ongeveer 104,5%. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan deze minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van dekkingstekort.
 • Grens voor waardeoverdracht
  Onder deze grens mag SBZ Pensioen uw pensioen niet overdragen naar een andere partij en ook geen pensioen overnemen van een andere partij.
 • Grens voor toeslagverlening
  Tot en met een beleidsdekkingsgraad van 110% mag SBZ Pensioen geen toeslag verlenen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, hoe meer van de inflatie SBZ Pensioen mag compenseren. Bij een dekkingsgraad van circa 125% zal volledige toeslagverlening plaatsvinden.

Lees hier eerdere berichten over de dekkingsgraad