Beschikbarepremieregeling en Collectief Variabel Pensioen (CVP)

Bouwt u via uw werkgever pensioen op in onze Beschikbarepremieregeling? Dan betalen u en uw werkgever elke maand een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Uiterlijk op uw 68e koopt u hiermee een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. U bouwt pensioenkapitaal op over uw salaris tot maximaal € 110.111,- op fulltime basis (in 2020). Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

Wat gebeurt er met de Beschikbarepremieregeling als u overlijdt?
Overlijdt u? Dan krijgen uw eventuele partner en/of kinderen partnerpensioen en wezenpensioen. Maar alleen als u nog in dienst bent bij een werkgever die is aangesloten bij SBZ Pensioen.

 • Overlijdt u als u al uit dienst bent?
  Dan ontvangen uw partner en/of kinderen misschien geen partnerpensioen en wezenpensioen.
 • Overlijdt u als u al met pensioen bent?
  Dan ontvangt uw partner alleen een partnerpensioen als u dit op uw pensioendatum heeft aangekocht.
 • Wordt u arbeidsongeschikt?
  Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

U vindt alle afspraken over uw pensioen, en de keuzes die u zelf kunt maken, in het ‘SBZ Pensioenreglement Beschikbarepremieregeling’. Dit reglement geldt voor iedereen die bij SBZ Pensioen pensioen opbouwt of heeft opgebouwd in de Beschikbarepremieregeling.

Uw premies zetten wij op een beleggingsrekening
U betaalt elke maand een premie. De premies zetten wij op een beleggingsrekening. Het geld op uw rekening beleggen wij in beleggingsfondsen. De Beschikbarepremieregeling kent hiervoor 3 risicoprofielen: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Bij elk risicoprofiel hoort een bepaalde lifecycle. In deze 3 lifecycles wordt het beleggingsrisico automatisch geleidelijk afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. Met de ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormt u een individueel pensioenkapitaal. Meer informatie over beleggen vindt u op Mijn Pensioen. Daar kunt u uw risicoprofiel invullen of wijzigingen doorgeven. In de video Beleggingsbalans ziet u hoe u dat doet.

Vast of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 jaar wordt, vragen wij u een voorlopige keuze te maken tussen een vast pensioen of een variabel pensioen.

 • Kiest u voor een variabel pensioen of geeft u geen expliciete keuze door?
  Dan zetten wij uw individuele pensioenkapitaal vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u 58 wordt geleidelijk in 10 jaar om in pensioenaanspraken in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP deelt u beleggings- en verzekeringsrisico’s met alle andere deelnemers. Hieronder vindt u de video met uitleg over de omzetting naar CVP.
 • Kiest u voor een vast pensioen?
  Dan blijven wij voor u uw individuele pensioenkapitaal beleggen totdat u met pensioen gaat. Wel bouwen we binnen uw lifecycle het percentage risicovolle beleggingen, zoals aandelen, verder af dan bij een variabel pensioen. Uw vaste pensioen koopt u vervolgens aan bij een andere pensioenuitvoerder.

Als u op 58-jarige leeftijd heeft gekozen voor een vast pensioen kunt u op uw pensioendatum alsnog definitief kiezen voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen. En andersom kan ook: heeft u op 58-jarige leeftijd voor een variabel pensioen gekozen? Dan kunt u op uw pensioendatum alsnog definitief kiezen voor een vast pensioen bij een andere pensioenuitvoerder.

Bij Collectief Variabel Pensioen (CVP) blijft uw pensioen ook na uw pensionering belegd
Als u bij pensionering definitief kiest voor deelname in het CVP, dan blijft uw pensioen ook na pensionering belegd. Ook als u eerder koos voor een vast pensioen en op uw pensioendatum toch voor een variabel pensioen kiest. Het voordeel van een variabel pensioen is dat uw pensioen naar verwachting gedeeltelijk meegroeit met de inflatie. Uw koopkracht blijft zo beter op peil dan bij een vast pensioen. Het nadeel is dat het resultaat ook kan tegenvallen.

Behaalde winsten en verliezen spreiden wij over 3 jaar
De beleggingsresultaten verwerken wij in uw pensioen. Om grote schommelingen te voorkomen doen we dat niet in 1 keer, maar gespreid over 3 jaar. Deze spreiding van resultaten start direct als u besluit deel te nemen in het CVP. En dat blijft zo, ook na ingang van uw pensioen. Hieronder vindt u de video met uitleg over de spreiding van resultaat in CVP.

Meer lezen over de Beschikbarepremieregeling?

Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 1

Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 2

Heeft u vragen over de Beschikbarepremieregeling?
Neem dan contact met ons op.

Informatie over de Beschikbarepremieregeling